directions_run

โครงการฟื้นเลปากประ รักษาระบบนิเวศน์ ขยายแนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ

ประชุมปฐมนิเทศ

ประชุมปฐมนิเทศ

10 พฤษภาคม 2565
suchatsuchat
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมปฐมนิเทศผู้ได้รับทุน ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยจัดการ Node Flagship พัทลุง ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพัทลุง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.คณะทำงานมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการการเงิน 2.คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล ผ่านระบบ happynetwork

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open