directions_run

โครงการฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่อ่าวแหลมดิน หมู่ที่ 6 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (ARE)

การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (ARE)

10 พฤศจิกายน 2565
laemdin2565laemdin2565
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

08.30 - 09.00 ลงทะเบียน 09.00 - 09.30 แนะนำพิธีกรและวิทยากร 10.00 - 10.30 แบ่งกลุ่มตามโครงการที่รับผิดชอบ 11.00 - 12.00 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโครงการแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ 12.00 - 13.00 พักเที่ยง 13.00 - 14.00 วิทยากรบรรยายสรุปรายการที่ตรวจพบและขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อส่งให้โครงการ
14.00 - 15.00 วิทยากรอธิบายการใช้ระบบในการทำโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีเครือข่ายชาวประมงตั้งแต่เกาะนางคำถึงทะเลน้อยมี 65 ชุมชน โดยพื้นที่เหล่านี้มาจากการก่อตั้งเริ่มคิดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการทำงานโดยพื้นที่ชุมชนที่อยู่ติดทะเลสาบมีพื้นที่อนุรักษ์ฟื้นฟูรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มเพื่อทำเรื่องของเขตอนุรักษ์ให้ฟื้นฟูทะเลสาบให้มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ยั่งยื่นให้ถึงลูกหลานมีอาหารทะเลกินอยู่ตลอด

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 510.00 0.00 0.00 0.00 510.00 lock_open