เครือข่ายฅนสร้างสุข

กิจกรรมเปิดเวทีกิกรรมโครงการ และจัดทำฐานข้อมูลชุมชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

กิจกรรมเปิดเวทีกิกรรมโครงการ และจัดทำฐานข้อมูลชุมชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

14 มิถุนายน 2565
wittaya2524.wittaya2524.
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ถอดบทเรียนต้นทุนการทำนา -ปรับกระบวนทัศน์การทำนาอินทรีย์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-จำนวนผู้เข้าร่วม จำนวน  20 คน ประกอบด้วย -วิทยากร จำนวน
-ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ม.ทักษิณ,กษอ.,ทต.โคกม่วง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00