เครือข่ายฅนสร้างสุข

-จัดทำแบบสำรวจจัดเก็บข้อมูล จำนวน 100 ชุด

-จัดทำแบบสำรวจจัดเก็บข้อมูล จำนวน 100 ชุด

30 มิถุนายน 2565
wittaya2524.wittaya2524.
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดทำแบบสำรวจข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคข้าวของครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคข้าวของครัวเรือน จำนวน  ๑๐๐ ครัวเรือน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00