กิจกรรมที่ 2 อบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิกกลุ่มทำนาปลอดภัย ครั้งที่ 1 (การจัดการแปลง เตรียมดิน การเก็บเมล็ดพันธ์)

กิจกรรมที่ 2 อบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิกกลุ่มทำนาปลอดภัย ครั้งที่ 1 (การจัดการแปลง เตรียมดิน การเก็บเมล็ดพันธ์)

21 พฤษภาคม 2565
psprasitpsprasit
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ช่วงเช้าวิทยากร นายชวพล อ่อนเรือง ให้ความรู้ในเรื่องการจัดการแปลง ความรู้เรื่องดิน ธาตุอาหารที่พืชต้องการ และในภาคบ่าย วิทยากร นางสาว นภัสสรณ์ ปรางแก้ว ให้ความรู้เรื่องการจัดการแปลงนาปลอดภัย สู่นาอินทรีย์ (นาปรานีต) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สมาชิกเข้าการจัดการแปลง เตรียมดิน ปุ๋ย สำหรับการทำนา

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,700.00 0.00 5,200.00 2,500.00 0.00 320.00 9,720.00 lock_open