เยี่ยมแปลงนา ครั้งที่ 2

เยี่ยมแปลงนา ครั้งที่ 2

11 พฤษภาคม 2566
psprasitpsprasit
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้ตรวจแปลงเพื่อเข้ารับรองมาตรฐาน ลงตรวจเยี่ยมแปลงนาร่วมกับเจ้าของแปลง ตรวจแนวกันชน ทั้งสี่ด้าน และแปลงนาใกล้เคียง ให้คำแนะนำเกษตรกร ปรับปรุงเรื่องต่าง ๆ เช่นการทำปุ่ยหมัก ทำบริเวณแปลง สะดวกแก่การขนย้ายใช้งาน โดยบริเวณแปลงใกล้กัน ทำด้วยกัน แยกจุดให้กระจาย เป็นกลุ่มเล้ก

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การเตรียมแปลงก่อนถึงช่วงทำนาเกษตร ว่านพืช ถั่วเขียวเพื่อปรับปรุ่งดิน ในแปลงนาต้นแบบ ทั้งสมาชิกแปลงใกล้กัน ร่วมกันทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักไว้ใช้งานเอง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 lock_open