เยี่ยมแปลงนา ครั้งที่ 3

เยี่ยมแปลงนา ครั้งที่ 3

12 พฤษภาคม 2566
psprasitpsprasit
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้ตรวจแปลงสมาพันธ์ฯ ลงตรวจเยี่ยมแปลงนาร่วมกับเจ้าของแปลง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ด้วยกัน ทั้งเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเข้ารับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรียืแบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ได้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 lock_open