assignment
บันทึกกิจกรรม
อินเตอร์เน็ต และบริการจัดทำเอกสาร30 มิถุนายน 2023
30
มิถุนายน 2023รายงานจากพื้นที่ โดย psprasit
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อมูลในระบบอัพเดทเป็นปัจจุบัน และส่งเอกสารให้ฝ่ายการเงิน

กิจกรรมที่ 1ประชุมคณะทำงานและสมาชิกกลุ่ม ครั้งที่ 2(ARE2)สรุปผลการดำเนินงาน ปิดโครงการ19 มิถุนายน 2023
19
มิถุนายน 2023รายงานจากพื้นที่ โดย psprasit
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประธานโครงการ สรุปผลการดำเนินงานต่อสมาชิก ปัจจัยที่ทำให้โครงการสำเร็จ ปัญหาการดำเนินงาน และผลการดำเนินงาน บรรลุุเกินเป้าหมาย จากนั้นสมาชิกสะท้อนปัญหา และข้อเสนอแนะ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีแกนนำกลุ่มในการขับเคลื่อน จำนวนพื้นที่นาปลอดภัย 40 ราย ปรับสู่นาอินทรีย์ที่ได้รับมาตรฐาน จำนวน 8 แปลง รอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จำนวน 12 แปลง
กลุ่มสมาชิกที่ผลิตปุ๋ยหมักใช้เองจำนวน 2 กลุ่ม กระจายพื้นที่ 2 โซนเพื่อให้สะดวกแก่การดำเนินงาน จำนวนผลผลิตข้าวปลอดภัย 72 ตัน ข้าวอินทรีย์ที่ได้ จำนวน 14 ตัน  จำนวนผู้บริโภค.ในพื้นที่ 600 ครัวเรือน รายได้ จากการจำหน่าย ข้าวปลอดภัย 4.8 แสนบาท ข้าวอินทรีย์ 3 แสนบาท ผู้ร่วมดำเนินงาน สหกรณ์จังหวัดพัทลุง กรมข้าว เกษตรอำเภอควนขนุน ม.ทักษิณ

ประเมินผล ติดตามงาน ครั้งที่ 2 (ว 6)17 มิถุนายน 2023
17
มิถุนายน 2023รายงานจากพื้นที่ โดย psprasit
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ติดตามงานเพื่อเตรียมสรุปการดำเนินงาน ปิดโครงการ ในการประชุมปิดโครงการ ในวันที่ 19 ,มิ.ย.2566

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา  อุปสรรค .ในการดำเนินงานตลอดโครงการ

ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 37 มิถุนายน 2023
7
มิถุนายน 2023รายงานจากพื้นที่ โดย psprasit
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

สรุปกิจกรรมการดำเนินงานทั้งโครงการ พร้อม กระบวนการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ กำหนด กติกา เงื่อนไข ของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนคนทำนาอินทรีย์ดอนทราย

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนคนทำนาอินทรีย์ดอนทราย โดยมีนายดำรงค์เกียรติเป็นประธานกลุ่ม กรรมการ 7 ท่าน เตรียมเอกสารเพื่อไปจดทะเบียนที่เกษตรอำเภอต่อไป

ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 229 พฤษภาคม 2023
29
พฤษภาคม 2023รายงานจากพื้นที่ โดย psprasit
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ  ร่างกติกา ข้อบังคับของกลุ่ม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เตรียมข้อมูลและเอกสารการจัดตั้งกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนคนทำนาอินทรีย์ดอนทราย เพื่อนำไปจดทะเบียนกับเกษตรอำเภอควนขนุนต่อไป

ดูงานนอกสถานที่19 พฤษภาคม 2023
19
พฤษภาคม 2023รายงานจากพื้นที่ โดย psprasit
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ศึกษาดูงาน กระบวนการพัฒนายกระดับผลผลิตทางการเกษตร ณ วิบุลย์พันธ์ออร์แกนิคฟาร์ม ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ในช่วงเช้า ฟังการบรรยาย การทำเกษตรกรรมให้ยั่งยืนจากวิทยากร และชมการจัดกิจกรรมบูทต่างๆในงานพัทลุงฟาร์มเฟส ในภาคเช้า หลังจากนั้นไปศึกษาดูงาน ที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งยาว ฟังการบรรยายจากท่านวิทยากรจากการทำการเกษตรในชุมชน การผลิตปุุ๋ยจากจุลินทรีย์ท้องถิ่น การปลูกผักยกแคร่ ในโรงเรือนกงมุ้ง แล้ว เดินทางกลับ บ่าย 4 โมง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สมาชิกที่ดูงานได้รับความรู้และ เทคนิคการให้ผลผลิตมีคุณภาพ ราคาขายแพงๆ การจัดการ บริหารกลุ่มให้เกิดความเข้มแข้ง สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรม 2 อบรมสมาชิกพัฒนาศักยภาพการทำนา ครั้งที่3 (การจัดตั้งวิสาหกิจ การสร้างแบรนด์ การขาย การทำบัญชี)12 พฤษภาคม 2023
12
พฤษภาคม 2023รายงานจากพื้นที่ โดย psprasit
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

อบรมเรียนรู้การจัดการ กลุ่มให้เกิดความเข็มแข็ง ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนทำนาอินทรีย์ดอนทราย การทำบัญชีกลุ่ม การขายผลผลิต ปุ๋ยหมัก  แปรรูปข้าว ทั้งการรวบรวมผลผลิตสมาชิก

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สมาชิกรวมตัวจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนทำนาอินทรีย์ เริ่มต้นเตรียมเอกสารประสานงาน เพื่อจดทะเบียนกลุ่มกับ เกษตรอำเภอควนขนุน มีกติการร่วมกัน ผลิต  รวบรวม และการจำหน่าย ภายใต้ กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนทราย เช่น การลงหุ้นเริ่มต้น 100 บาท

เยี่ยมแปลงนา ครั้งที่ 312 พฤษภาคม 2023
12
พฤษภาคม 2023รายงานจากพื้นที่ โดย psprasit
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ผู้ตรวจแปลงสมาพันธ์ฯ ลงตรวจเยี่ยมแปลงนาร่วมกับเจ้าของแปลง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ด้วยกัน ทั้งเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเข้ารับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรียืแบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ได้

ประชุมคณะทำงาน / สมาชิกร่วมโครงการ11 พฤษภาคม 2023
11
พฤษภาคม 2023รายงานจากพื้นที่ โดย psprasit
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนฯ ชี้แจงสมาชิก การทำให้กลุ่มเกิดความเข็มแข็ง โดยบริหารร่วมกันภายใต้กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนทราย การจัดให้มีกติกา กลุ่ม ข้องบังคับ การลงหุุ้น เพื่อให้สมาชิกเป็นเจ้าของ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนทำนาอินทรีย์ดอนทราย เรื่มต้นจดทะเบียนสมาชิกลงหุ้น 7 ท่าน

เยี่ยมแปลงนา ครั้งที่ 211 พฤษภาคม 2023
11
พฤษภาคม 2023รายงานจากพื้นที่ โดย psprasit
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ผู้ตรวจแปลงเพื่อเข้ารับรองมาตรฐาน ลงตรวจเยี่ยมแปลงนาร่วมกับเจ้าของแปลง ตรวจแนวกันชน ทั้งสี่ด้าน และแปลงนาใกล้เคียง ให้คำแนะนำเกษตรกร ปรับปรุงเรื่องต่าง ๆ เช่นการทำปุ่ยหมัก ทำบริเวณแปลง สะดวกแก่การขนย้ายใช้งาน โดยบริเวณแปลงใกล้กัน ทำด้วยกัน แยกจุดให้กระจาย เป็นกลุ่มเล้ก

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การเตรียมแปลงก่อนถึงช่วงทำนาเกษตร ว่านพืช ถั่วเขียวเพื่อปรับปรุ่งดิน ในแปลงนาต้นแบบ ทั้งสมาชิกแปลงใกล้กัน ร่วมกันทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักไว้ใช้งานเอง

เข้าร่วมเวทีประเมินผลเรียนรู้และพัฒนาร่วมกับหน่วยจัดการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 110 พฤศจิกายน 2022
10
พฤศจิกายน 2022รายงานจากพื้นที่ โดย psprasit
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เรียนรู้ เสวนา แยกกลุ่มกิจกรรม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้เรียนรู้ ทบทวน กระบวนการ ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมต่างพื้นที่ โครงการทำนาอินทรีย์ตะโหมด และ โคกสัก ระบบการจัดการของแต่ละพื้นที่ แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมและภูมิของพื้นที่นั้นๆ

กิจกรรมที่ 5 การเยี่ยมแปลงนา ครั้งที่ 119 ตุลาคม 2022
19
ตุลาคม 2022รายงานจากพื้นที่ โดย psprasit
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำแปลงนาปรานีต(นาอินทรีย์) ลงเยี่ยมแปลงนา เจ้าของแปลง อธิบายการทำแปลงนาของตนเอง เริ่มต้นด้วยการเตรีย ปัจจัยการผลิต เพื่อทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักจากจุลินทรีย์ท้องถิ่น จากนั้นเตรียเมล็ดพันธ์ เมื่อได้แล้วเตรียไถนา เพื่อหมักดิน ก่อนว่านข้าวในนา จากนั้นดูแลวัชพืช และฉีดน้ำหมัก7ชนิด 3-4 ครั้ง และฉีดยากำจัดศัตรู ข้าวที่ทำเอง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สมาชิก 10 คนเข้าเยี่ยมแปลงนา ณ หนำ นายดำรงค์เกียรติ  คงทอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำแปลงนาปรานีต(นาอินทรีย์) ลงเยี่ยมแปลงนาปรานีต จำนวน 2 แปลง 1 นายดำรงค์เกียรติ คงทอง 2นาวบุญเสริม  รอดยัง

กิจกรรม 4 ประชุมกลไก ติดตาม ครั้งที่ 111 ตุลาคม 2022
11
ตุลาคม 2022รายงานจากพื้นที่ โดย psprasit
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

สรุปผลการดำเนินงาน ระยะ 4เดือน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดกลุ่มทำนาที่เข็มแข็ง แบ่งหน้าที่ทีมคณะทำงาน ได้ชัดเจน และทีมสมาชิก 40 ราย ออกเป็น 4 ทีม ในระดับเกณฑ์วัด 3 ระดับ มี อินทรีย์ 8 ราย, ระดับปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 10 ราย และสมาชิกกลุ่มที่ใช้สารเคมี ล้วน 22 ราย สมาชิกมีความรู้เรื่องการทำนา, มีกลไกการขับเคลื่อน ติดตามประเมินผล และพื้นที่นาปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ประชุมกิจกรรม ARE ครั้งที่2 ประเด็นอาหารปลอดภัยและการจัดการทรัพยากร11 ตุลาคม 2022
11
ตุลาคม 2022รายงานจากพื้นที่ โดย psprasit
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

สรุปผลการดำเนินงาน 4 เดือน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1 เกิดกลุ่มทำนาเข็มแข็ง การแบ่งหน้าที่งาน  ชัดเจน ทีมคณะทำงาน 18 คน ทีมสมาชิก  จำนวน 40 ราย 4 กลุ่ม จัดระดับเกณฑ์ ในกลุ่ม อินทรีย์ 8 ราย ,กลุ่มกำลังปรับพฤติกรรม 10 ราย และกลุ่มยังใช้ปุ๋ยเคมี 22 ราย

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานและสมาชิกกลุ่ม ครั้งที่ 1 (ARE1)19 กันยายน 2022
19
กันยายน 2022รายงานจากพื้นที่ โดย psprasit
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา อุปสรรค

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้กลไกการขับเคลื่อนโครงการฯที่เข็มแข็ง

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานและสมาชิกกลุ่ม ครั้งที่ 1 (ARE1)19 กันยายน 2022
19
กันยายน 2022รายงานจากพื้นที่ โดย psprasit
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คณะทำงาน/สมาชิกร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา อุปสรรค์ของการทำนาปลอดภัย และนาปรานีต

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สมาชิก 40คนเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การจัดการแปลง เตรียมดิน ทั้งออกแบบกลไกการขับเคลื่อนในรูปกลุ่มย่อยเพื่อกระจายจุดการผลิตปัจจัย ได้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ สะดวกแก่การขนย้ายไปใช้งานได้กลไกการขับเคลื่อนโครงการฯที่เข็มแข็ง มีคณะทำงาน และหัวหน้าทีมคอยให้คำปรึกษา จัดโซนนาปรานีต ได้ เป็น 10 รายและผู้เริ่มปรับเปลี่ยนเป็น 22 ราย

ประชุมสมัชชาสุขภาพ12 กันยายน 2022
12
กันยายน 2022รายงานจากพื้นที่ โดย psprasit
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เรียนรู้ แลกเปลี่ยน พัทลุงมหานครแห่งความสุข ร่วมกัน ทั้งวัน ประเด้นเสวนา 8 ประเด็น
1 ออกแบบการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศ้กยภาพของผู้เรียน 2 สร้างเศรษฐกิจเกื้อกูล 3 ออกแบบระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน 4 จังหวัดอาหารปลอดภัยและรักษาพันธ์พืช 5 การสร้างความมั่นคงของชุมชน 6 ประวัติศาสตร์  ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรม 7 ออกแบบพื้นที่พิเศาของจังหวัดพัทลุง 8 สร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กิจกรรมที่ 3 การสร้างแปลงต้นแบบ ทานาปรานีต2 แปลง2 กันยายน 2022
2
กันยายน 2022รายงานจากพื้นที่ โดย psprasit
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แปลงนาสมาชิก แปลงต้นแบบ นาปรานีต (นาอินทรีย์ 2 แปลง 1นายดำรงค์เกียรติ  คงทอง  2".นางบุญเสริม  รอดยัง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้เรียนรู้การทำนาปรานีตจากสมาชิกการสร้างแปลงต้นแบบ จำนวน 2 แปลง และผู้เข้าเยี่ยมแปลงนา จำนวน 25คน บริเวณแปลงใกล้ เคียง เจ้าของแปลงอธิบายให้ผู้เข้าเยี่ยมชมทราบถึงขั้นตอนการทำนาปรานีตของตนเอง เริ่มจากการเตรียมปัจจัยการผลิต เช่นเมล็ดพันธ์ การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักจากจุลินทรีย์ท้องถิ่น ฯลฯ

กิจกรรม 3 การสร้างแปลงต้นแบบ การทำนาปรานีต (เยี่ยมแปลงนาต้นแบบ)2 กันยายน 2022
2
กันยายน 2022รายงานจากพื้นที่ โดย psprasit
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดประชุมคณะทำงาน เยี่ยมแปลงสมาชิกนาต้นแบบ (นาอินทรีย์ ) 10 ราย

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เรียนรู้การทำนาปลอดภัยสู่นาอินทรีย์ โดย คณะทำงาน สมาชิกเกษตรกร่ทีเข้าร่วม10 ราย  ผู้ตรวจแปลง สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนพัทลุง เพื่อแลกเปลียนประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 216 กรกฎาคม 2022
16
กรกฎาคม 2022รายงานจากพื้นที่ โดย psprasit
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ติดตามงาน ประจำเดือน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงาน รับรู้ ทิศทางการขับเคื่อนโครงการ และติดตามงานโครงการ

อบรมสมาชิกพัฒนาศักยภาพการทำนา ครั้งที่ 2 (ปัจจัยการผลิต,การทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ)28 มิถุนายน 2022
28
มิถุนายน 2022รายงานจากพื้นที่ โดย psprasit
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

สมาชิกร่วมเข้าอบรมเรียนรู้ การทำน้ำหมัก 7 ชนิด, น้ำหมักกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ โดยวิทยากร จาก ศูนย์เรียนรู้ตามรอยพ่อ ท่าแค คุณธนิต  สมแก้ว ช่วงเช้า วันที่ 28/6/65 เรียนรู้หลักคิดในการทำเกษตรธรรมชาติตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้จริง แล้วทำจริง ทำบ่อยๆจนเกิดความชำนาญแล้วขยายผลได้  ช่วงบ่ายเรียนรู้ การทำน้ำหมัก จากพืช 3 ชนิด จากน้ำซาวข้าว หมักนมเปรี้ยว หมักเปลือกไข่ หมักจากถ่านกระดูกสัตว์ ,และจากซากสัตว์และการทำน้ำหมักกำจัดศัตรูพืช และสัตว์  การทำหัวเชื้อราขาว  หัวเชื้อขยายIMO2 และการทำปุุ๋ยหมัก IMO3 วันที่ 29/6/65  ฝึกปฏิบัติ เริ่มต้นทำจริง ตามขั้นตอนที่ได้เรียนรู้ ทฤษฎีมา จนครบ จากนั้นเก็บน้ำหมัก เมื่อครบ 10 วัน แล้วทำหัวเชื้อขยาย IMO2 และปุ๋ย IMO3 .ในวันที่ 8/7/65 หมักไว้ จนครบ 10 วัน จึงนำไปใช้งานได้

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สมาชิกร่วมเข้าอบรมเรียนรู้ การทำน้ำหมัก 7 ชนิด, น้ำหมักกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ โดยวิทยากร จาก ศูนย์เรียนรู้ตามรอยพ่อ ท่าแค คุณธนิต  สมแก้ว ช่วงเช้า วันที่ 28/6/65 เรียนรู้หลักคิดในการทำเกษตรธรรมชาติตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้จริง แล้วทำจริง ทำบ่อยๆจนเกิดความชำนาญแล้วขยายผลได้  ช่วงบ่ายเรียนรู้ การทำน้ำหมัก จากพืช 3 ชนิด จากน้ำซาวข้าว หมักนมเปรี้ยว หมักเปลือกไข่ หมักจากถ่านกระดูกสัตว์ ,และจากซากสัตว์และการทำน้ำหมักกำจัดศัตรูพืช และสัตว์  การทำหัวเชื้อราขาว  หัวเชื้อขยายIMO2 และการทำปุุ๋ยหมัก IMO3 วันที่ 29/6/65  ฝึกปฏิบัติ เริ่มต้นทำจริง ตามขั้นตอนที่ได้เรียนรู้ ทฤษฎีมา จนครบ จากนั้นเก็บน้ำหมัก เมื่อครบ 10 วัน แล้วทำหัวเชื้อขยาย IMO2 และปุ๋ย IMO3 .ในวันที่ 8/7/65 หมักไว้ จนครบ 10 วัน จึงนำไปใช้งานได้

ประชุมเตรียมงานประชุมชี้แจงโครงการคณะทำงาน/สมาชิก20 มิถุนายน 2022
20
มิถุนายน 2022รายงานจากพื้นที่ โดย psprasit
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ผู้นำพร้อมคณะทำงานของโครงการนาปลอดภัยที่ดอนทราย อธิบายความต้องการของผลสำเร็จโครงการนาปลอดภัยที่ดอนทราย ใน 3 ระดับ คือ ได้นาต้นแบบ  ปลอดภัยมากสุดเลิกใช้เคมี สู่นาอินทรีย์ , แปลงนาที่ ลดการใช้ยา ระดับปลอดภัยกลาง และระดับปลอดภัยน้อยสุด เมื่อจบโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมนำทีมสมาชิก จำนวน 40 ราย แบ่งเป็น 4 กลุ่ม มีผู้นำกลุ่ม ร่วมกันประสานงาน

กิจกรรมที่ 2 อบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิกกลุ่มทำนาปลอดภัย ครั้งที่ 1 (การจัดการแปลง เตรียมดิน การเก็บเมล็ดพันธ์)21 พฤษภาคม 2022
21
พฤษภาคม 2022รายงานจากพื้นที่ โดย psprasit
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ช่วงเช้าวิทยากร นายชวพล อ่อนเรือง ให้ความรู้ในเรื่องการจัดการแปลง ความรู้เรื่องดิน ธาตุอาหารที่พืชต้องการ และในภาคบ่าย วิทยากร นางสาว นภัสสรณ์ ปรางแก้ว ให้ความรู้เรื่องการจัดการแปลงนาปลอดภัย สู่นาอินทรีย์ (นาปรานีต) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สมาชิกเข้าการจัดการแปลง เตรียมดิน ปุ๋ย สำหรับการทำนา

กิจกรรม 1 ประชุมคณะทำงานและสมาชิกเรียนรู้โครงการ การทำนาปลอดภัยสู่นาอินทรีย์ที่ดอนทราย20 พฤษภาคม 2022
20
พฤษภาคม 2022รายงานจากพื้นที่ โดย psprasit
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ชี้แจงรายละเอียดโครงการ แผนงาน ทั้งปี สิ้นสุด เม.ย.2566 เชิญวิทยากรให้ความรู้แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ การจัดการแปลงปลูก

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานรับทราบ แผนงาน รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน เกษตรกรรับรู้แนวทาง โครงการ เข้าใจการทำแปลงนา สู่นาปรานีต (นาอินทรีย์

ประชุมคณะทำงานชี้แจงรายละเอียดโครงการ15 พฤษภาคม 2022
15
พฤษภาคม 2022รายงานจากพื้นที่ โดย psprasit
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ  แผนงาน ทั้งปี จนสิ้นสุดโครงการ 30 เมษายน 2566 ให้คณะทำงานทราบ  วัตถุประสงค์  กิจกรรม ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานรู้ขั้นตอนการดำเนินงาน ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน

1 อบรมปฐมนิเทศโครงการ 9-พ.ค.
ประชุมชี้แจงโครงการคณะทำงาน 15คน 15-พ.ค.
2 ประชุมคณะทำงานและสมาชิกกลุ่ม 20-21 พ.ค.
คณะทำงาน 15 คน,สมาชิก 40 คน 4 กลุ่ม
เนื้อหา : 1.1 ชี้แจงโครงการสมาชิกทราบ
1.2สำรวจข้อมูล (แบบสอบถาม)
1.3 การจัดการแปลง การพัฒนาสู่การรับรอง
  มาตรฐาน SDGsPGS (นาประนีต)
3 อบรมสมาชิกพัฒนาศักยภาพการทำนาปลอดภัย,ปัจจัยการผลิต 15-มิ.ย.
2.1 การเก้บเมล็ดพันธ์,การผลิต
2.2 การผลิตสารทดแทน ,การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมัก
4 อบรมสมาชิกพัฒนาศักยภาพการทำนาปลอดภัย,การตั้งกลุ่มวิสาหกิจฯ 15-ก.ค.
3.1 การสร้างแบรนด์
3.2 การขาย และการทำบัญชี
5 ประชุมวางแผนคณะทำงานและผู้นำกลุ่มสมาชิก 20-ส.ค.
4.1 การสร้างแปลงต้นแบบ (นาประนีต)
แปลงนาอินทรีย์ 10 แปลง
4.2 ลงพื้นที่ตรวจแปลงนาต้นแบบ
6 เยี่ยมแปลงนา ครั้งที่ 1  จำนวน 10คน 21-ส.ค.
7 ประชุมกลไกการขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล ครั้งที่ 1 15-ก.ย.
คณะทำงานและภาคีเครือข่าย 15 คน
8 เยี่ยมแปลงนา ครั้งที่ 2  จำนวน 10คน 15-ต.ค.
9 ประชุมการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจฯ 10 ม.ค
คณะทำงาน 15คน
ภาคีเครือข่ายเกี่ยวข้องรวม 45 คน
10 ติดตาม ประเมินผลนาต้นแบบ  เยี่ยมแปลงนา ครั้งที่ 3 จำนวน 10คน 11-ม.ค.
11 เรียนรู้ดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
12 ประชุมกรรมการกลุ่มวิสาหกิจฯ...ครั้งที่1 15-ก.พ.
รายงานความก้าวหน้า15 คน
สถานะทางบัญชี,สรุปยอดขาย,แหล่งขาย,
รายได้,ต้นทุน,ปัจจัยเออื้,ปรับแผน

13 ประชุมกลไกการขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล ครั้งที่ 2 10-มี.ค.
14 ประชุมกรรมการกลุ่มวิสาหกิจฯ...ครั้งที่2 15-มี.ค.
รายงานความก้าวหน้า
15 ประชุมกรรมการกลุ่มวิสาหกิจฯ...ครั้งที่3 15-เม.ย. รายงานความก้าวหน้า

ค่าเปิดบัญชีธนาคาร10 พฤษภาคม 2022
10
พฤษภาคม 2022รายงานจากพื้นที่ โดย Churee
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการ สำรองเงินจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร จำนวน 500 บาทเพื่อเปิดบัญชีธนาคารรับเงินสนุนสนุนจากหน่วยจัดการฯ สสส.

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้เปิดบัญชีธนาคารของโครงการย่อยเรียบร้อยแล้ว และได้เบิกเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีคืน

ปฐมนิเทศโครงการ ร่วม สสส รับทราบโครงการพร้อมเซ็นสัญญา9 พฤษภาคม 2022
9
พฤษภาคม 2022รายงานจากพื้นที่ โดย psprasit
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการ เพื่อเซ้นสัญญาและนำมาปฏิบัติงานโครงการ ในภาคเช้า ที่มาของงบประมาณสนับสนุน การรายงานแบบฟอร์มต่าง ในระบบอินเตอรืเน็ต  ภาคบ่าย  เข้าระบบโปรแกรมการรายงานผ่านระบบเว็ป หลังจากนั้นเซ้นสัญญา .โครงการนาปลอดภัยที่ดอนทราย.

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เรียนรู้และปฏิบัติในระบบและการใช้แบบฟอร์มจริงอย่างถูกต้อง