ส่งเสริมสุขภาพปลูก กิน ผักปลอดภัยเพื่อความยั่งยืน ตำบลบาเจาะ

ดอกเบี้ยรับ24 กันยายน 2565
24
กันยายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย อาดีละห์ กาโฮง
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ดอกเบี้ยรับ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ดอกเบี้ยรับ