เครือข่ายฅนสร้างสุข

1.ป้ายไวนิลโครงการ

1.ป้ายไวนิลโครงการ

17 มิถุนายน 2565
tuansariftuansarif
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ได้สั่งทำไวนิลห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาฮัดโฆษณายะลา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ไปรับมาเรียบร้อยแล้ว

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 750.00