directions_run

สร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน
ภายใต้โครงการ Node Flagship จังหวัดยะลา ปี 2565
ภายใต้องค์กร Node Flagship จังหวัดยะลา
รหัสโครงการ 65-01-003
วันที่อนุมัติ 1 เมษายน 2022
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2022 - 1 มีนาคม 2023
งบประมาณ 112,100.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ นายอุสมาน ซาและ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอุสมาน ซาและ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0810933516
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายอาหมัด เจ๊ะหมิ
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.4786332,101.4221073place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 เม.ย. 2022 30 ก.ย. 2022 1 เม.ย. 2022 30 ก.ย. 2022 44,840.00
2 1 ต.ค. 2022 28 ก.พ. 2023 1 ต.ค. 2022 28 ก.พ. 2023 56,050.00
3 1 มี.ค. 2023 31 มี.ค. 2023 1 มี.ค. 2023 31 มี.ค. 2023 11,210.00
รวมงบประมาณ 112,100.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แผนงานอุบัติเหตุ
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนนว่าเป็นปัญหาสำคัญและเป็นสาเหตุของการสูญเสีย บาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน จึงเป็นอีกปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิตจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไข โดยประกาศเป็น “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” (Decade of Action for Road Safety : 2011-2020) โดยตั้งเป้าลดผู้เสียชีวิตลงครึ่งหนึ่งในทศวรรษหน้า ประเทศไทยตอบรับปฏิญญาดังกล่าวโดยรัฐบาลไทยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556 ประกาศให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนโดยบูรณาการการดำเนินการจากหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นรณรงค์ลดอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาดังกล่าว และตั้งเป้าหมายที่จะลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือไม่เกิน 12 คนต่อประชากรแสนคนภายในปี 2565 ทั้งนี้จากสภาพปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแม้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหายุทธการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในหลายๆรูปแบบ แต่ยังไม่สามารถลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลงได้ ทั้งนี้ปัญหาอุบัติเหตุมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนในชุมชน โดยมีสาเหตุมาจากการขับขี่ด้วยความเร็ว ผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย พฤติกรรมการขับขี่ และมีจุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุในชุมชน จากสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของอำเภอรามัน สาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุ จากปัจจัยด้านคน โดยมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่และผู้ใช้เส้นทาง ความประมาท ความสามารถของผู้ขับขี่ลดลงเนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อม รวมถึงการไม่ชำนาญเส้นทาง การไม่เคารพกฎจราจร ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันและการไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย ด้านยานพาหนะ ยังพบว่าขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย  การปรับแต่งสภาพยานพาหนะและการบรรทุกหรือโดยสารที่ไม่ปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อมพบว่าจุดเสี่ยง    จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยยังไม่ได้รับการแก้ไข ลักษณะทางกายภาพของถนนไม่สมบูรณ์ อาทิ ผิวถนน เป็นหลุม บ่อ และถนนอยู่ระหว่างก่อสร้างหรือซ่อมแซม ถนนลื่นจากปัญหาน้ำยางเรี่ยราดบนท้องถนน รวมถึงอุปสรรคทางธรรมชาติและลักษณะภูมิอากาศ ปัจจัยต่างๆข้างต้นการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ประสบภัยโดยก่อให้เกิดภาวะเครียดและวิตกกังวล บาดเจ็บ จนกระทั่งการเสียชีวิต ไม่เพียงเท่านั้นยังก่อให้เกิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอย่างมหาศาล เพราะการเสียชีวิตจากและบาดเจ็บทั้งทางกายและใจจากอุบัติเหตุทางท้องถนน ทำให้ผู้ประสบภัยและครอบครัวสูญเสียผลิตภาพ เกิดค่าใช้จ่ายในการรักษาตัว ติดหนี้ ขาดรายได้ในการประกอบอาชีพ รวมถึงทางสังคมที่ส่งผลให้เกิดการทะเลาะวิวาท เกิดข้อพิพาทกับคู่กรณี และอุบัติเหตุยังก่อให้เกิดต้นทุนอื่นๆ เช่น ต้นทุนในการดำเนินคดี ต้นทุนจากผลกระทบต่อสภาพการจราจร ป้ายบอกทางชำรุด เสาไฟฟ้าหรือสัญญาณไปชำรุด บ้านเรือนเสียหาย เป็นต้น   ในปีที่ 2562 อำเภอรามัน ได้ทุนการจัดการป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอรามัน ได้ดำเนินการแก้ปัญหา นำร่องในพื้นที่ ตำบลกายูบอเกาะ โกตาบารู เนินงาม และอาซ่อง ได้รับความร่วมมือในการแก้ปัญหาระดับพื้นที่ได้ดี มีการแก้ไขจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำๆ ได้จัดกิจกรรมคืนข้อมูลในเวทีผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ชวนประชาชนวิเคราะห์จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงและได้ดำเนินให้ข้อมูลและข้อกฎหมายการปล่อยน้ำยางบนถนนให้กับผู้ประกอบการยางก้อน ส่วนใน ปีนี้อำเภอรามันมุ่งหวังสร้างความเข้มแข็งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน ประสิทธิภาพความครอบคลุมของกลไก การลดอุบัติเหตุ และแก้ไขเรื่องข้อมูลUnder report จึงจัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุอำเภอรามันโดยให้มีระบบกลไกการป้องกันอุบัติเหตุทั้งระดับอำเภอและตำบล(ทีมอนุกรรมการสามารถเป็น coaching ให้กับทีมตำบล) เพื่อการจัดระเบียบการจราจรในชุมชน และเกิดการแก้ไขจุดเสี่ยง ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงมีการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขพฤติกรรมที่สัมพันธ์เสี่ยง เช่นการควบคุมการปล่อยน้ำยาบนถนน เพื่อเป็นการการป้องกันและลดปัญหาถนนลื่นในช่วงเวลาที่ฝนตก ส่งผลต่ออัตราการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอรามันลดลงและยั่งยืน

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์จังหวัดยะลา ข้อที่ 3 ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลไกการทำงานโดยคณะกรรมการ คปถ.อำเภอที่เข้มแข็ง

ผลลัพธ์ที่ 1 เกิดคณะทำงานขับเคลื่อน คปถ.อำเภอที่เข้มแข็ง ตัวชี้วัดผลลัพธ์
1.1คณะอนุกรรมการฯ ศปถ.อำเภอ ได้แก่(ปลัดอำเภอ,ท้องถิ่นอำเภอ, รพช,สสอ,ตำรวจ,หมวดการทาง,กู้ภัย)
1.2 คณะอนุกรรมการเข้าใจบริบท แบ่งหน้าที่ชัดเจน 1.3มีโครงสร้างการประสานงาน 1.4 มีการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสียง 1.5มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไขปัญหา ผลลัพธ์ที่ 2 สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงาน คปถ.อำเภอ ตัวชี้วัดผลลัพธ์
2.1 มี ศปถ.อำเภอ 2.2 มีคณะกรรมการทำงานตามบทบาทหน้าที่ 2.3 เกิดโครงสร้างการทำงานที่จัดเจน 2.4 มีข้อมูล จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง ข้อมูลอุบัติเหตุ ต่อเนื่อง 2.5 มีแผนดำเนินงานร่วมกัน กับ ศปถ.ตำบล 2.6 มีความรู้เรื่องการดำเนินงาน RTI ผลลัพธ์ที่ 3 เกิดกลไกขับเคลื่อนงามตามแผน ตัวชี้วัดผลลัพธ์
3.1เกิดวาระร่วมระดับอำเภอในการลดปัญหาน้ำยางบนถนน 3.2 เกิด ศปถ.ระดับตำบล ร้อยละ 100 และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 3.4มีการติดตามการดำเนินงาน ศปถ.อำเภออย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์ที่ 4 พฤติกรรมสภาพแวดล้อมทำให้อุบัติเหตุลดลง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.1 ลดการปล่อยน้ำยางบนถนน ร้อยละ 50 4.2 จุดเสี่ยงได้รับการแก้ไข/ส่งต่อร้อยละ100 4.3 มีองค์มาตราการความปลอด ตำบลละ 1 แห่ง ผลลัพธ์ที่ 5 อุบัติเหตุทางท้องถนนลดลง ตัวชี้วัดผลลัพธ์
5.1.การเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนลดลง ร้อยละ 50 5.2 อัตราความรุนแรงทางศีรษะลดร้อยละ 50 5.3 อัตราการบาดเจ็บและการตายลดลงร้อยละ 50

1.00
2 เพื่อการจัดการบริหารโครงการ
 1. โครงการสามารถดำเนินการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. การรายงานผลเป้นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 3. แกนนำคณะทำงานมีศักยภาพสามารถกิจกรรมตามโครงการได้สำเร็จ
1.00
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณเม.ย. 65พ.ค. 65มิ.ย. 65ก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66
1 กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งคณะทำงานโครงการและประชุมคณะทำงาน(1 มิ.ย. 2022-1 มี.ค. 2023) 4,000.00                        
2 เวทีพัฒนาศักยภาพโครงการย่อยฯ(22 ต.ค. 2022-22 ต.ค. 2022) 7,000.00                        
3 ชื่อกิจกรรมที่ 6 จัดเวทีคืนข้อมูลการสำรวจข้อมูลอุบัติเหตุ(1 พ.ย. 2022-1 พ.ย. 2022) 0.00                        
4 ชื่อกิจกรรมที่ 7 ติดตามประเมินการดำเนินการ ศปถ.(1 ม.ค. 2023-1 ม.ค. 2023) 6,000.00                        
5 ค่าจัดทำป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่และป้ายโครงการ(28 ม.ค. 2023-28 ม.ค. 2023) 1,000.00                        
6 ค่าจัดทำรายงานและค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์(15 ก.พ. 2023-15 ก.พ. 2023) 2,000.00                        
7 ชื่อกิจกรรมที่ 5 ติดตามเสริมพลัง การดำเนินงาน ศปถ.ตำบล(17 มี.ค. 2023-17 มี.ค. 2023) 15,300.00                        
รวม 35,300.00
1 กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งคณะทำงานโครงการและประชุมคณะทำงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 30 4,000.00 4 4,000.00
2 มิ.ย. 65 - ครั้งที่ 1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจโครงการร่วมกัน แบ่งบทบาทหน้าที่ พร้อมวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน 10 1,000.00 1,000.00
17 ส.ค. 65 - ครั้งที่ 2 สรุปข้อมูลการติดตามครั้งที่ 1 ทบทวนกรณีอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 10 2,000.00 2,000.00
19 ม.ค. 66 - ครั้งที่ 3 สรุปข้อมูลการติดตามครั้งที่ 2 ทบทวนกรณีอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 5 500.00 500.00
20 ก.พ. 66 - ครั้งที่ 4 ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 5 500.00 500.00
2 เวทีพัฒนาศักยภาพโครงการย่อยฯ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 12 7,000.00 7 3,680.00
5 พ.ค. 65 เวทีปฐมนิเทศโครงการย่อยฯ ปี 2565 2 440.00 440.00
5 พ.ค. 65 เปิดบัญชีธนาคาร 0 0.00 500.00
22 ต.ค. 65 เวทีพัฒนาศักยภาพโครงการย่อยฯ (การจัดการข้อมูล) 2 560.00 560.00
6 พ.ย. 65 เวทีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 3 870.00 870.00
4 ก.พ. 66 เวทีติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (ARE) ระดับหน่วยจัดการ ครั้งที่ 2 2 560.00 560.00
1 มี.ค. 66 พัฒนาศักยภาพทีมRTI RAMAN 0 3,820.00 0.00
18 มี.ค. 66 เวทีจัดทำรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฯ ข้อมูลโครงการย่อยฯ ระดับพื้นที่ 3 750.00 750.00
3 ชื่อกิจกรรมที่ 6 จัดเวทีคืนข้อมูลการสำรวจข้อมูลอุบัติเหตุ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 1 0.00
29 ธ.ค. 65 จัดเวทีคืนข้อมูลการสำรวจข้อมูลอุบัติเหตุ ให้ ศปถ.ตำบล ผู้นำชุมชน เวทีประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน 0 0.00 0.00
4 ชื่อกิจกรรมที่ 7 ติดตามประเมินการดำเนินการ ศปถ. กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 150 6,000.00 3 6,000.00
9 พ.ย. 65 ติดตามประเมินการดำเนินงาน ศปถ. ARE 1 67 2,010.00 2,010.00
12 ม.ค. 66 ติดตามประเมินการดำเนินงาน ศปภ. ARE 2 20 2,000.00 2,000.00
31 มี.ค. 66 ติดตามประเมินการดำเนินงาน ศปภ. ARE 3 63 1,990.00 1,990.00
5 ค่าจัดทำป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่และป้ายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 1,000.00 2 1,000.00
13 ม.ค. 66 ป้ายปลอดบุหรี่ 0 700.00 700.00
13 ม.ค. 66 ป้ายชื่อโครงการ 0 300.00 300.00
6 ค่าจัดทำรายงานและค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 2,000.00 1 2,000.00
31 มี.ค. 66 ค่าจัดทำรายงานความก้าวหน้า 0 2,000.00 2,000.00
7 ชื่อกิจกรรมที่ 5 ติดตามเสริมพลัง การดำเนินงาน ศปถ.ตำบล กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 90 15,300.00 1 15,300.00
17 มี.ค. 66 - เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค โอกาสพัฒนา การดำเนินงานความปลอดภัยทางถนนระดับตำบล 90 15,300.00 15,300.00
23 มิ.ย. 65 - อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดตั้ง ศปถ.ตำบล และแนวทางการดำเนินงานความปลอดภัยทางถนนระดับตำบล นำเสนอ ศปถ.ตำบล ต้นแบบ จากทีม ศปถ.ตำบลโกตาบารู 90 15,300.00 15,300.00
90 15,300.00 1 15,300.00
7 ก.ค. 65 ให้ความรู้แนวทางการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางถนนกับผู้ประกอบการยางก้อนถ้วย 40 7,000.00 7,000.00
40 7,000.00 1 7,000.00
21 ก.ค. 65 - กิจกรรมฐานการเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน 5 ฐาน (การวิเคราะห์จุดเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียน เครื่องหมายการจราจร สิทธิจาก พ.ร.บ. ปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ) 90 14,700.00 14,700.00
90 14,700.00 1 14,700.00
15 ธ.ค. 65 อบรมการช่วยเหลือผุ้ประสบอุบัติเหตุทางถนนให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 90 คน 90 12,600.00 12,600.00
90 12,600.00 1 12,600.00
26 ธ.ค. 65 - ไวนิล โรลอับสื่อประชาสัมพันธ์ และแผ่นพับ รณรงค์อุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2566 และเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 0 27,200.00 27,200.00
0 27,200.00 1 27,200.00

กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน ระบุกิจกรรมที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด โดยแสดงรายละเอียดวิธีดำเนินงาน ช่วงเวลาจัดกิจกรรม งบประมาณ ผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน โดยให้นำวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้มากรอก และแสดงรายละเอียดกิจกรรม/วิธีดำเนินงานที่ชัดเจนของแต่ละวัตถุประสงค์

ชื่อกิจกรรมที่ 1 จัดตั้งคณะทำงานโครงการและประชุมคณะทำงาน รายละเอียดกิจกรรม จัดประชุมคณะทำงานอย่างน้อย 4 ครั้ง -ครั้งที่ 1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจโครงการร่วมกัน แบ่งบทบาทหน้าที่ พร้อมวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน -ครั้งที่ 2 สรุปข้อมูลการติดตามครั้งที่ 1 ทบทวนกรณีอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ -ครั้งที่ 3 สรุปข้อมูลการติดตามครั้งที่ 2 ทบทวนกรณีอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ -ครั้งที่ 4 ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

ชื่อกิจกรรมที่ 2 จัดอบรมพัฒนาคณะทำงานการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุอำเภอรามัน ส่งเสริมการวิเคราะห์ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่โดยใช้แผนภูมิต้นไม้
อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดตั้ง ศปถ.ตำบล และแนวทางการดำเนินงานความปลอดภัยทางถนนระดับตำบล นำเสนอ ศปถ.ตำบล ตนแบบ จากทีม ศปถ.ตำบลโกตาบารู

ชื่อกิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน
-กิจกรรมฐานการเรียนรุ้ความปลอดภัยทางถนน 5 ฐาน (การวิเคราะห์จุดเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียน เครื่องหมายการจราจร สิทธิจาก พ.ร.บ. ปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ )

ชื่อกิจกรรมที่ 4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ - ไวนิล โรลอับสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - แผ่นพับ รณรงค์อุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2566 และเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566

ชื่อกิจกรรม ที่ 5 ติดตามเสริมพลัง การดำเนินงาน ศปถ.ตำบล เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค โอกาสพัฒนา การดำเนินงานความปลอดภัยทางถนนระดับตำบล

ชื่อกิจกรรมที่ 6 จัดเวทีคืนข้อมูลการสำรวจข้อมูลอุบัติเหตุ จัดเวทีคืนข้อมูลการสำรวจข้อมูลอุบัติเหตุ ให้แก่ คปถ.ตำบล ผู้นำชุมชน เวทีประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน

ชื่อกิจกรรมที่ 7 ประเมินติดตามการดำเนินงาน ARE จำนวน 20 คน -ติดตามประเมินการดำเนินงาน คปถ. ARE1
-ติดตามประเมินการดำเนินงาน คปถ. ARE2
-ติดตามประเมินการดำเนินงาน คปถ. ARE2

ชื่อกิจกรรมที่ 8 ประชุมเฝ้าระวังอุบัติเหตุบนเนื่องจากสภาพแวดล้อมท้องถนน ให้ความรู้แนวทางการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุบนเนื่องจากสภาพแวดล้อมท้องถนนกับผู้ประกอบการยางก้อนและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดการแก้ไขน้ำยางราดบนถนนและสภาพแวดล้อมตลาดนัดริมถนน

ชื่อกิจกรรมที่ 9 อบรมการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน อบรมการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 90 คน

10 ประชุมเตรียมการก่อนจัดกิจกรรม

 1. ค่าจัดทำป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่และป้ายชื่อโครงการ โดยมีตราสัญลักษณ์ สสส. สำหรับติดในบริเวณที่จัดกิจกรรมทุกครั้ง ไม่เกิน 1,000 บาท
 2. ค่าจัดทำรายงานและค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบรายงานความก้าวหน้าออนไลน์ไม่เกิน 2,000 บาท
 3. ค่าเดินทางและค่าที่พักเพื่อเข้าร่วมประชุมกับ สสส. หรือหน่วยจัดการระดับจังหวัด รวมถึงค่าจัดทำชุดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ (ถ้ามี) ไม่เกิน 7,000 บาท (โปรดแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินที่สนับสนุนเพิ่มเติม พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายในระบบรายงานความก้าวหน้าออนไลน์)
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. เกิดคณะทำงานขับเคลื่อน คปถ.อำเภอที่เข้มแข็ง
 2. สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงาน คปถ.อำเภอ
 3. เกิดกลไกขับเคลื่อนงามตามแผน
 4. พฤติกรรมสภาพแวดล้อมทำให้อุบัติเหตุลดลง
 5. อุบัติเหตุทางท้องถนนลดลง
stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2022 10:06 น.