directions_run

สร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน

- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค โอกาสพัฒนา การดำเนินงานความปลอดภัยทางถนนระดับตำบล

- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค โอกาสพัฒนา การดำเนินงานความปลอดภัยทางถนนระดับตำบล

 • photo นายอำเภอรามันพร้อมกับส่วนราชการนายอำเภอรามันพร้อมกับส่วนราชการ
 • photo กล่าวรายงานโดย ปลัดอำเภองานป้องกันกล่าวรายงานโดย ปลัดอำเภองานป้องกัน
 • photo กล่าวเปิดกิจกรรมโดย นายอำเภอรามันกล่าวเปิดกิจกรรมโดย นายอำเภอรามัน
 • photo บรรยากาศเปิดกิจกรรมบรรยากาศเปิดกิจกรรม
 • photo บรรยากาศเปิดกิจกรรมบรรยากาศเปิดกิจกรรม
 • photo เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
 • photo บรรยากาศเรียนรู้ชมนิทรรศการของหน่วยงานบรรยากาศเรียนรู้ชมนิทรรศการของหน่วยงาน
 • photo บรรยากาศเรียนรู้ชมนิทรรศการของหน่วยงานบรรยากาศเรียนรู้ชมนิทรรศการของหน่วยงาน
 • photo บรรยากาศเรียนรู้ชมนิทรรศการของหน่วยงานบรรยากาศเรียนรู้ชมนิทรรศการของหน่วยงาน
 • photo มอบป้ายสามภาษา ให้กับ อปท.มอบป้ายสามภาษา ให้กับ อปท.
 • photo มอบสื่อการเรียนการสอน ให้กับ ครูผู้ดูแลเด็กมอบสื่อการเรียนการสอน ให้กับ ครูผู้ดูแลเด็ก
 • photo บรรยากาศเรียนรู้ชมนิทรรศการของหน่วยงานบรรยากาศเรียนรู้ชมนิทรรศการของหน่วยงาน
 • photo บรรยากาศเรียนรู้ชมนิทรรศการของหน่วยงานบรรยากาศเรียนรู้ชมนิทรรศการของหน่วยงาน
 • photo บรรยากาศเรียนรู้ชมนิทรรศการของหน่วยงานบรรยากาศเรียนรู้ชมนิทรรศการของหน่วยงาน
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ศปถ.อ.รามัน กำหนดจัดกิจกรรมติดตามเสริมพลัง การดำเนินงาน ศปถ.ตำบล (เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค โอกาสพัฒนา การดำเนินงานความปลอดภัยทางถนนระดับตำบล) ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 14.00 น. โดยได้เชิญภาคีเครือข่าย ดังนี้ 1. หน่วยจัดการ Node Flagship yala 2. สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา 3. สาธารณสุขอำเภอรามัน 4. รพ.สต.โกตาบารู 5. ร้อย ทพ.4111 6. สภ.โกตาบารู 7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง 8. ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 17 แห่ง 9. อปพร. 10. สมาชิก อส. 11. นักเรียนโรงเรียนบ้านยือโร๊ะ 12. นักเรียนโรงเรียนบ้านบาโงย 13. นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 14. โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา ต.โกตาบารู 15. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รายละเอียดกิจกรรม เปิดพิธีโดย นายจรูญศักดิ์ หมาดเท่ง นายอำเภอรามัน กล่าวรายงานโดย นายอุสมาน ซาและ ปลัดอำเภองานป้องกัน และมอบป้ายสื่อการเรียน การสอน จักรยาน กรวยให้กับครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 17 แห่ง พร้อมทั้งให้เด็กเล็กสาธิตการขับขี่บนสื่อการเรียนการสอนดังกล่าว และมอบป้ายสามภาษา " ชาวรามัน ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย อุ่นใจ ทุกการขับขี่ โดยได้รับงบประมาณจาก แผนงานสนับสนุนการป้องกัน อุบัติเหตุจราจร ระดับจังหวัด (สอจร.)
และแบ่งกลุ่ม เพื่อเรียนรู้บูธนิทรรศการของหน่วยงาน จำนวน 6 หน่วย ดังนี้ ขนส่งจังหวัดยะลา ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติขนส่งทางบก สัญลักษณ์การจราจร การขับขี่ปลอดภัย
โรงพยาบาลรามัน ให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการให้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ สาธารณสุขอำเภอรามันและ รพ.สต.โกตาบารู ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
สถานีตำรวจภูธรโกตาบารูให้ความรู้เรื่องวินัยจราจรและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน่วยกู้ชีพอิควะห์รามันให้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้น โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยาให้ความรู้เรื่องกระบวนการบริหารจัดการลดอุบัติเหตุทางถนนในโรงเรียนแก่บุคลากรและนักเรียน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลสรุปที่ได้รับการดำเนินการจัดกิจกรรม (วัดจากการถามตอบ) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 90 คน ได้เสริมพลังในเรื่องการดำเนินงานความปลอดภัยทางถนน เพื่อเป็นแรงกระตุ้นหรือพลักดันให้การขับเคลื่อนงานด้านป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และได้รับความรู้ ดังนี้ ศปถ.ตำบลมีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติขนส่งทางบก สัญลักษณ์การจราจร การขับขี่ปลอดภัย ร้อยละ 80 มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในเบื้องต้น ได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 80 เกิดทักษะการป้องกันการลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ร้อยละ 100 มีการปฏิบัติตามกฎวินัยจราจรและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 90
บุคลากรและนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้การลดอุบัติเหตุทางถนนในโรงเรียน ร้อยละ 90

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,600.00 0.00 11,700.00 0.00 0.00 0.00 15,300.00 lock_open