directions_run

สร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน

assignment
บันทึกกิจกรรม
ค่าจัดทำรายงานความก้าวหน้า31 มีนาคม 2566
31
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย โครงการสร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดทำรายงานความก้าวหน้า

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์

ติดตามประเมินการดำเนินงาน ศปภ. ARE 331 มีนาคม 2566
31
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย โครงการสร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ศปถ.อ.รามัน กำหนดจัดกิจกรรม ติดตามประเมินการดำเนินงาน ศปภ. ARE 3 โดยได้เชิญภาคีเครือข่าย ดังนี้ 1. สถานีตำรวจภูธรรามรามัน 2. สถานีตำรวจภูธรโกตาบารู 3. สถานีตำรวจภูธรจะกว๊ะ 4. สถานีตำรวจภูธรท่าธง 5.โรงพยาบาลรามัน 6.สาธารณสุขอำเภอรามัน 7. คณะหน่วยจัดการ Node Flagship yala 8. นายสถานีรถไฟรามัน 9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง 10. กำนัน 16 ตำบล รายละเอียดกิจกรรม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต
เป้าหมายเข้าร่วมประชุม จำนวน 63 คน

ผลลัพธ์ สรุปติดตามประเมินการดำเนินงาน ศปถ. ARE 3 ดังนี้ 1. มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับ อปท.แล้ว จำนวน 17 แห่ง 2. อปท. ได้ดำเนินการสำรวจถนนทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมถนนที่ดำเนินการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่ดำเนินแก้ไข 3. อปท. ได้ดำเนินการรณรงค์การสวหมวกนิรภัยทั้งในองค์กรและในพื้นที่หมู่บ้านที่รับผิดชอบ 4. ดำเนินการแจกจ่ายแผ่นพับให้แก่ ผู้ใช้รถ ใช้ถนน มีความรู้ เกี่ยวกับกฎจราจร และการขับขี่อย่างปลอดภัย ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 5. คณะทำงาน มีความรู้ และทักษะ การป้องกันอุบัติเหตุ ตลอดจนสามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 6. เด็กนักเรียนร้ยละ 80 มีความเข้าใจในเรื่องการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน 7. มีบัญชีรายชื่อผู้รับผิดชอบงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับ อปท. 8. รวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาแผนการดำเนินงานด้านลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงต่อไป

ติดตามประเมินการดำเนินงาน ศปภ. ARE 221 มีนาคม 2566
21
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย โครงการสร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ศปถ.อ.รามัน กำหนดจัดกิจกรรม ติดตามประเมินการดำเนินงาน ศปภ. ARE 3 โดยได้เชิญภาคีเครือข่าย ดังนี้ 1. สถานีตำรวจภูธรรามรามัน 2. สถานีตำรวจภูธรโกตาบารู 3. สถานีตำรวจภูธรจะกว๊ะ 4. สถานีตำรวจภูธรท่าธง 5.โรงพยาบาลรามัน 6.สาธารณสุขอำเภอรามัน 7. คณะหน่วยจัดการ Node Flagship yala 8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง รายละเอียดกิจกรรม นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยนายอุสมาน ซาและ ปลัดอำเภองานป้องกัน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต
มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน ผลลัพธ์ - เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานตามแผนและกลไกการเฝ้าระวังเรื่องอุบัติเหตุ และสามารถชักชวนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด - มีตารางเวลาการดำเนินกิจกรรมอย่างคร่าวๆ ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับแผนงานที่กำหนดไว้
  1. คณะทำงานสามารถสะท้อนปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของตนเอง   2. คณะทำงานสามารถสะท้อนหรือเสนอแนะในกิจกรรมที่ดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ   3. คณะทำงานได้ดำเนินกิจกรรมไปแล้วเสร็จ

เวทีจัดทำรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฯ ข้อมูลโครงการย่อยฯ ระดับพื้นที่18 มีนาคม 2566
18
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย โครงการสร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สำนักงานสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยหน่วยจัดการระดับจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship Yala) ได้กำหนดจัดเวทีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฯ ปี 2566 ของโครงการย่อยฯ เพื่อช่วยให้การบันทึกการดำเนินงานและเอกสารสำคัญของโครงการย่อยฯ ระดับพื้นที่ มีความสะดวก รวดเร็วและสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้กับพื้นที่อื่นๆ ต่อไป ณ สำนักวิทยบริการ ชั้น 4 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานโครงการย่อยฯ ร่วมกิจกรรม จำนวน 3 คน

ผลลัพธ์ คณะทำงานโครงการย่อยฯ สามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมาได้และ มีความรวดเร็วมากขึ้น ร้อยละ 90

- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค โอกาสพัฒนา การดำเนินงานความปลอดภัยทางถนนระดับตำบล17 มีนาคม 2566
17
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย โครงการสร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ศปถ.อ.รามัน กำหนดจัดกิจกรรมติดตามเสริมพลัง การดำเนินงาน ศปถ.ตำบล (เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค โอกาสพัฒนา การดำเนินงานความปลอดภัยทางถนนระดับตำบล) ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 14.00 น. โดยได้เชิญภาคีเครือข่าย ดังนี้ 1. หน่วยจัดการ Node Flagship yala 2. สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา 3. สาธารณสุขอำเภอรามัน 4. รพ.สต.โกตาบารู 5. ร้อย ทพ.4111 6. สภ.โกตาบารู 7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง 8. ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 17 แห่ง 9. อปพร. 10. สมาชิก อส. 11. นักเรียนโรงเรียนบ้านยือโร๊ะ 12. นักเรียนโรงเรียนบ้านบาโงย 13. นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 14. โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา ต.โกตาบารู 15. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รายละเอียดกิจกรรม เปิดพิธีโดย นายจรูญศักดิ์ หมาดเท่ง นายอำเภอรามัน กล่าวรายงานโดย นายอุสมาน ซาและ ปลัดอำเภองานป้องกัน และมอบป้ายสื่อการเรียน การสอน จักรยาน กรวยให้กับครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 17 แห่ง พร้อมทั้งให้เด็กเล็กสาธิตการขับขี่บนสื่อการเรียนการสอนดังกล่าว และมอบป้ายสามภาษา " ชาวรามัน ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย อุ่นใจ ทุกการขับขี่ โดยได้รับงบประมาณจาก แผนงานสนับสนุนการป้องกัน อุบัติเหตุจราจร ระดับจังหวัด (สอจร.)
และแบ่งกลุ่ม เพื่อเรียนรู้บูธนิทรรศการของหน่วยงาน จำนวน 6 หน่วย ดังนี้ ขนส่งจังหวัดยะลา ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติขนส่งทางบก สัญลักษณ์การจราจร การขับขี่ปลอดภัย
โรงพยาบาลรามัน ให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการให้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ สาธารณสุขอำเภอรามันและ รพ.สต.โกตาบารู ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
สถานีตำรวจภูธรโกตาบารูให้ความรู้เรื่องวินัยจราจรและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน่วยกู้ชีพอิควะห์รามันให้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้น โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยาให้ความรู้เรื่องกระบวนการบริหารจัดการลดอุบัติเหตุทางถนนในโรงเรียนแก่บุคลากรและนักเรียน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลสรุปที่ได้รับการดำเนินการจัดกิจกรรม (วัดจากการถามตอบ) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 90 คน ได้เสริมพลังในเรื่องการดำเนินงานความปลอดภัยทางถนน เพื่อเป็นแรงกระตุ้นหรือพลักดันให้การขับเคลื่อนงานด้านป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และได้รับความรู้ ดังนี้ ศปถ.ตำบลมีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติขนส่งทางบก สัญลักษณ์การจราจร การขับขี่ปลอดภัย ร้อยละ 80 มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในเบื้องต้น ได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 80 เกิดทักษะการป้องกันการลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ร้อยละ 100 มีการปฏิบัติตามกฎวินัยจราจรและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 90
บุคลากรและนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้การลดอุบัติเหตุทางถนนในโรงเรียน ร้อยละ 90

พัฒนาศักยภาพทีมRTI RAMAN1 มีนาคม 2566
1
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย อาหมัด เจ๊ะหมิ
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พัฒนาศักยภาพทีมRTI RAMAN

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพทีมRTI RAMAN

- ครั้งที่ 4 ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ20 กุมภาพันธ์ 2566
20
กุมภาพันธ์ 2566รายงานจากพื้นที่ โดย โครงการสร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คปถ.อ.รามัน เชิญประชุมคณะทำงาน มีวาระ ดังนี้   1. การสรุปผลการดำเนินโครงการ   2. การขอขยายเวลา การดำเนินกิจกรรม   3. การการดำเนินโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ   4. การทำแผนการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุทางถนนในพืนที่อำเภอรามัน (สำหรับแผนต่อไป)

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานได้ร่วมสรุป ผลการดำเนินงาน ดังนี้ - ผลที่ได้จากการจัดโครงการ ได้แก่ 1.มีคณะอนุกรรมการ และ คณะทำงาน ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนอำเภอรามัน 2.คณะทำงาน มีความรู้ และทักษะ การป้องกันอุบัติเหตุ ตลอดจนสามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 3.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ผู้ใช้รถ ใช้ถนน มีความรู้ เกี่ยวกับกฎจราจร และการขับขี่อย่างปลอดภัย ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 5.อุบัติเหตุในพื้นที่ลดลง แต่ยังคงพบอุบัติเหตุ จากคนในพื้นที่และคนต่างถิ่น 6. ติดตามและแก้ไขปัญหาการขนส่งยางก้อนถ้วยแก่ผู้ประกอบการยางก้อนถ้วย 7. สรุปกิจกรรมที่สามารถดำเนินการในห้วงต่อไป ให้รีบดำเนินการทันที 8. สำหรับโครงการและกิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ สามารถขอขยายเวลาการทำกิจกรรมได้ 9. อำเภอรามันและสาธารณสุขอำเภอรามัน จัดทำแผนการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุทางถนนในพืนที่อำเภอรามัน

เวทีติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (ARE) ระดับหน่วยจัดการ ครั้งที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
4
กุมภาพันธ์ 2566รายงานจากพื้นที่ โดย โครงการสร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สำนักงานสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยหน่วยจัดการระดับจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship Yala) ได้กำหนดจัดเวทีติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา ARE ครั้งที่ 2 เพื่อให้หนุนเสริมโครงการย่อยฯ เกิดผลลัพธ์ ความสำเร็จตามแผนงานโครงการ ณ ห้องประชุมแกรนด์พาเลส จังหวัดยะลา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานโครงการย่อยฯ จำนวน 2 คน 1.นายไบหากี เตะมะแอ 2. นายอัฟนัน ฆานิเซ็ง ผลลัพธ์ ได้รับความรู้จากการนำเสนอผลการดำเนินโครงการของโครงการย่อยฯแต่ละโครงการ และได้ร่วมวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาโครงการของตนต่อไป

- ครั้งที่ 3 สรุปข้อมูลการติดตามครั้งที่ 2 ทบทวนกรณีอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ19 มกราคม 2566
19
มกราคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย โครงการสร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ศปถ.อ.รามัน เชิญคณะทำงานร่วมประชุม วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการำเภอรามัน จังหวัดยะลา รายละเอียดกิจกรรม คณะทำงานร่วมกันสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมทั้งร่วมหารือ วิเคราะห์ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ผ่านมาและพิจารณาแนวทางการรณรงค์กรณีการสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย การขับเคลื่อนการใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ และหาแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการลดความรุนแรงของปัญหาจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในอำเภอรามัน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. คณะทำงาน รับรู้การดำเนินการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ
  2. วิเคราะห์ การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอรามัน ดังนี้ 2.1 กรณีที่สะพานแม่น้ำสายบุรี ต.ตะโล๊ะหะลอ คือ คอสะพานต่างระดับ 2.2 ถนนลื่น เกิดจากน้ำที่ขนทราย 2.3 หลับใน ขณะขับขี่ 2.4 การขับขี่มีความเร็ว ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่สวมหมวกนิรภัย
  3. เสนอแนวทางการณรงค์การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัยและการใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ ดังนี้ 3.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่องดำเนินการสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย เมื่อเข้า - ออก ในองค์กรของตน 3.2 ติดตั้งป้ายรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย และการขับเคลื่อนการใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่
ป้ายปลอดบุหรี่1 มกราคม 2566
1
มกราคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย โครงการสร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ปิดป้ายประกาศห้ามสูบบุหรี่สถานที่ราชการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ไม่มีคนสูบบุหรี่ตามที่ปิดป้ายประกาศ

ป้ายชื่อโครงการ1 มกราคม 2566
1
มกราคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย โครงการสร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สั่งทำป้ายไวนิล เพื่อติดตั้งในการจัดกิจกรรมย่อยของโครงการและในส่วนที่เกี่ยวข้อง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการฯให้ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบ

จัดเวทีคืนข้อมูลการสำรวจข้อมูลอุบัติเหตุ ให้ ศปถ.ตำบล ผู้นำชุมชน เวทีประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน29 ธันวาคม 2565
29
ธันวาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย โครงการสร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ศปถ.อ.รามัน จัดเวทีคืนข้อมูลการสำรวจข้อมูลอุบัติเหตุ ให้แก่ ศปถ.ตำบล ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ใต้หอประุชมพระเศวตสุรคชาธาร อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยได้เชิญภาคีเครือข่าย ดังนี้ 1. ฉก.ทพ.41 2. สภ.รามัน 3. สภ.โกตาบารู 4. สภ.จะกว๊ะ 5. สภ.ท่าธง 6. โรงพยาบาลรามัน 7. สาธารณสุขอำเภอรามัน 8. หน่วยกู้ชีพอิควะห์รามัน 9. อปท. 17 แห่ง 10 กำนัน 16 ตำบล รายละเอียดกิจกรรม ประธานเปิด นายยืนยง คิดถูก ปลัดอาวุโสอำเภอรามัน และกล่าวรายงานโดย นายอุสมาน ซาและ ปลัดอำเภองานป้องกัน พร้อมได้เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอรามัน นำเสนอข้อมูลอุบัติเหตุตลอดระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง และผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบพร้อมทั้งคืนข้อมูลอุบัติเหตุและผลการดำเนินงานโครงการ และร่วมกันวิเคราะห์จุดเสี่ยงเพิ่มเติม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน ผลลัพธ์ 1. ผู้นำชุมชนหรือกำนัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีข้อมูล สถิติ อุบัติเหตุและจุดเสี่ยง ในพื้นที่ตำบลรับผิดชอบ 2. ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในเรื่องของจุดเสี่ยงในพื้นที่ 3.

- ไวนิล โรลอับสื่อประชาสัมพันธ์ และแผ่นพับ รณรงค์อุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2566 และเทศกาลสงกรานต์ ปี 256626 ธันวาคม 2565
26
ธันวาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย โครงการสร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ศปถ.อ.รามัน กำหนดจัดกิจกรรมชีวิตวีถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ณ หน้าสถานีตำรวจภูธรรามัน ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. โดยได้เชิญภาคีเครือข่ายมาร่วมกิจกรรม ดังนี้ 1. สภ.รามัน 2. ร้อย ทพ. 4104 3. โรงพยาบาลรามัน 4. สาธารณสุขอำเภอรามัน 5. เทศบาลเมืองรามันห์ 6. อปพร. 7. อสม. 8. สมาชิก อส. 9. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รายละเอียดกิจกรรม กล่าวรายงานโดย นายยืนยง คิดถูก ปลัดอาวุโสอำเภอรามัน ประธานเปิดกิจกรรมโดย นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และมอบของเยี่ยมให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย และแจกจ่ายแผ่นพับ สแตนอินและไวนิล รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้ประชาชนที่สัญจรที่ได้รับทราบ และรณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์โดยการสวมหมวกนิรภัย 100%กำหนด

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน

ผลลัพธ์ ประชาชนที่สัญจรได้รับแผ่นพับการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทำให้รับรู้และตระหนักในการขับขี่รถให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

อบรมการช่วยเหลือผุ้ประสบอุบัติเหตุทางถนนให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 90 คน15 ธันวาคม 2565
15
ธันวาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย โครงการสร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ศปถ.อ.รามัน กำหนดจัดกิจกรรม อบรมการช่วยเหลือผุ้ประสบอุบัติเหตุทางถนนให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 90 คน ณ ให้หอประชุมพระเศวตสุรคชาธาร ที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 น. โดยมีภาคีเครือข่ายดังนี้ 1. หน่วยจัดการ Node Flagship yala 2. โรงพยาบาลรามัน 3. สาธารณสุขอำเภอรามัน 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง 5. อปพร. 6. สมาชิก อส. 7. อสม. 8. หน่วยกู้ชีพอิควะห์รามัน 9. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รายละเอียดกิจกรรม กล่าวเปิดกิจกรรมโดย นายเอกณัฎฐ์ สังขพันธ์ นายอำเภอรามัน และกล่าวรายงานโดย นายอุสมาน ซาและ ปลัดอำเภองานป้องกัน
และมอบเวทีให้วิทยากรจากโรงพยาบาลรามันและหน่วยกู้ชีพอิควะห์รามันอบรมให้ความรู้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน และได้แบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม เพื่อแยกไปเรียนรู้และปฏิบัติจริง ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ให้ความรู้หลักการช่วยชีวิต ลดความรุนแรงการบาดเจ็บของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ กลุ่มที่ 2 ให้ความรู้พื้นฐานในการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต กลุ่มที่ 3 ให้ความรู้หลักการและวิธีในการปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ชีพขั้นพื้นฐาน กลุ่มที่ 3 ให้ความรู้ในการวิธีการจับงู เมื่อเข้าในบ้านกำหนด

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 90 คน ผลลัพธ์ (วัดจากการถามตอบ) ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ มีทักษะการช่วยชีวิต ลดความรุนแรงการบาดเจ็บของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต การปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ชีพขั้นพื้นฐาน วิธีการจับงู เมื่อเข้าในบ้าน

ติดตามประเมินการดำเนินงาน ศปถ. ARE 19 พฤศจิกายน 2565
9
พฤศจิกายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย โครงการสร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ศปถ.อ.รามัน กำหนดจัดกิจกรรมติดตามประเมินการดำเนินงาน ศปถ. ARE ๑ ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น ๒ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.30 น. โดยได้เชิญภาคีเครือข่าย ดังนี้ 1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา 2.แขวงทางหลวงยะลา 3. หน่วยจัดการ Node Flagship yala 4. สถานีตำรวจภูธรรามัน 5. โรงพยาบาลรามัน 6. สาธารณสุขอำเภอรามัน 7. ฉก.ทพ.41 8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง 9. รพ.สต.โกตาบารู 10. สถานีตำรวจภูธรจะกว๊ะ 11. หมวดทางหลวงรามัน 12. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รายละเอียดกิจกรรม ประธานกิจกรรมครั้งนี้โดย นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และ ศปถ.อ.รามัน นำเสนอผลการดำเนินงานและจุดเสี่ยงถนนสายรามัน - ตะโล๊ะหะลอ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อดำเนินการแก้ไขถนนดังกล่าว

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 67 คน

ผลลัพธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด มีข้อสั่งการให้ แขวงทางหลวงยะลา ดำเนินการแก้ไขถนนสายรามัน - ตะโล๊ะหะลอ โดยการติดตั้งป้ายเตือน แบริเออร์ เส้นชะลอความเร็ว และไฟกระพริบต่างๆ แขวงทางหลวงยะลา รับทราบข้อสั่งการ

ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ช่วงประมาณ 1 เดือน แขวงทางหลวงยะลาได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน แบริเออร์ เส้นชะลอความเร็ว บริเวณถนนสายรามัน - ตะโล๊ะหะลอ

เวทีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์6 พฤศจิกายน 2565
6
พฤศจิกายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย โครงการสร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เรียนรู้และพัฒนาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (คลิป) ให้กับคณะทำงานโครงการย่อยฯ ระดับพื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของพื้นที่ และมุ่งให้เป็นการขยายผลลัพธ์ให้กระจายเป็นวงกว้าง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แกนนำผู้รับผิดโครงการย่อยได้แก่ 1. นายไบหากี เตะมะแอ 2. นายซัดดัม บีรู 3. นายซุลกิพลี เลาะแมปาตา แกนนำสามารถทำสื่อประชาสัมพันธ์ (คลิป) ได้โดยใช้แอพพลิเคชั่น CAPCUT ในการตัดต่อคลิปวิดีโอ

เวทีพัฒนาศักยภาพโครงการย่อยฯ (การจัดการข้อมูล)22 ตุลาคม 2565
22
ตุลาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย โครงการสร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พัฒนาศักยภาพและผลลัพธ์ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมวังแก้ว โรงแรมแกรนด์พาเลซยะลา ในหัวข้อเรื่องของการคีย์บันทึกรายงานผลลัพธ์และการจัดการการเงินที่ได้ดำเนินการ เพื่อเรียนและได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนเพื่อเตรียมการเบิกงบประมาณงวดในงวดที่ 2 ตามแผนต่อไป

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานโครงการย่อยฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2 คน ผลลัพธ์ สามารถการคีย์บันทึกรายงานผลลัพธ์และการจัดการการเงินที่ได้ดำเนินการ มีความเข้าใจและดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนเพื่อเตรียมการเบิกงบประมาณงวดในงวดที่ 2 ตามแผนต่อไป

- ครั้งที่ 2 สรุปข้อมูลการติดตามครั้งที่ 1 ทบทวนกรณีอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ17 สิงหาคม 2565
17
สิงหาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย โครงการสร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามการจัดโครงการฯ ครั้งล่าสุด ทบทวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื่นที่ ที่ผ่านมา แจ้งผลการดำเนินการ อปท. สำรวจจุดเสี่ยง/จัดตั้ง ศปถ.อปท หารือวางแผนวางแผนดำเนินกิจกรรมโครงการต่อไป

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. สามารถรับรู้ สถิติ/จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เสียชีวิต 5 ราย จำนวนครั้ง  128 ครั้ง  รถยนต์ 19 ครั้ง จักรยานยนต์ 84 จักรยาน 25 บาดเจ็บ 280 คน  ชาย 165  หญิง 115 สวมหมวก สวมหมวกกันน็อก 26.15 % ไม่สวม 73.85% ขาดเข็มขัดนิรภัย 14.71% ไม่ขาด 85.29%
  2. คณะทำงานรับรู้ผลการติดตาม ที่ อปท.สำรวจจุดเสี่ยงในแต่ละพื้นที่
  3. คณะทำงานรับรู้การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  4. วางแผนดำเนินกิจกรรมโครงการต่อไป
- กิจกรรมฐานการเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน 5 ฐาน (การวิเคราะห์จุดเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียน เครื่องหมายการจราจร สิทธิจาก พ.ร.บ. ปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ )21 กรกฎาคม 2565
21
กรกฎาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย โครงการสร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ศปถ.อ.รามัน จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน 5 ฐาน (การวิเคราะห์จุดเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียน เครื่องหมายการจราจร สิทธิจาก พ.ร.บ. ปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ) ณ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 13.30 น. โดยมีภาคีเครือข่าย ดังนี้ 1. หน่วยจัดการ Node Flagship Yala 2. ขนส่งจังหวัดยะลา 3. โรงพยาบาลรามัน 4. สาธารณสุขอำเภอรามัน 5. สถานีตำรวจภูธรจะกว๊ะ 6. หน่วยกู้ชีพอิควะห์รามัน 7. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 8. นายก อบต.ตะโละหะลอ 9. นักเรียนโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ รายละเอียดกิจกรรม ประธานเปิดกิจกรรมโดย นายชัยวัฒน์ อินอ่อน ปลัดอาวุโสอำเภอรามัน และกล่าวรายงานโดย นายอุสมาน ซาและ ปลัดอำเภองานป้องกัน ได้ดำเนินการจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม เพื่อให้เรียนรู้ตามฐานทืี่วิทยากร/หน่วยงาน ได้จัดทำไว้ ดังนี้ 1. สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา จะให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.การขนส่งเบื้องต้น สัญลักษณ์การจราจร และการขับขี่ปลอดภัย 2. โรงพยาบาลรามัน จะให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ หรือเรียกว่า การทำ PCR 3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน จะให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 4.สถานีตำรวจภูธรจะกว๊ะ จะให้ความรู้เกี่ยวกับจราจร และจิตอาสาจราจร 5.หน่วยกู้ชีพอิควะห์รามัน จะให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการแจ้งเหตุ และช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ณ สถานที่เกิดเหตุ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 90 คน ผลลัพธ์ ข้อสรุปที่นักเรียนได้ฝึกอบรม (วัดจากการถามตอบ) ดังนี้ 1. ร้อยละ 90 นักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.การขนส่งเบื้องต้น สัญลักษณ์การจราจร และการขับขี่ปลอดภัย 2. ร้อยละ 80 นักเรียนสามารถปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ หรือเรียกว่า การทำ PCR 3. ร้อยละ 80 นักเรียนเกิดทักษะการป้องกันลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 4. ร้อยละ 90 นักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับจราจร และจิตอาสาจราจร 5. ร้อยละ 90 นักเรียนสามารถรู้วิธีการแจ้งเหตุ และช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ณ สถานที่เกิดเหตุได้

ให้ความรู้แนวทางการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางถนนกับผู้ประกอบการยางก้อนถ้วย7 กรกฎาคม 2565
7
กรกฎาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย โครงการสร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ให้ความรู้แนวทางการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางถนนกับผู้ประกอบการยางก้อนถ้วย โดยได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. นายอำเภอรามัน 2. นายอุสมาน ซาและ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) 3. ว่าที่ร้อยตรีจุรินทร์ มะหมัด ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) 4. นางรอสือน๊ะ กะลูแป จนท.ปค.ชำนาญงาน 5. ผู้แทน สภ.รามัน 6. ผู้แทน สภ.โกตาบารู 7. ผู้แทน สภ.จะกว๊ะ 8. ผู้แทน สภ.ท่าธง 9. รพ.รามัน 10. สาธารณสุขอำเภอรามัน 11. บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
12. คณะหน่วยจัดการ Node Flagship จังหวัดยะลา

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปการให้ความรู้แนวทางการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางถนนกับผู้ประกอบการยางก้อนถ้วย ดังนี้ 1. สร้าง LINE กลุ่ม เพื่อติดตามการดำเนินงานผู้ประกอบการยางก้อนถ้วย 2. วางแผนจัดทำ MOU ระหว่างส่วนราชการกับผู้ประกอบยางก้อนถ้วย 3. สามารถเก็บข้อมูลขั้นตอนการลำเลียงยางก้อนถ้วย โดย รถยนต์ มอเตอร์ไซต์

- อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดตั้ง ศปถ.ตำบล และแนวทางการดำเนินงานความปลอดภัยทางถนนระดับตำบล นำเสนอ ศปถ.ตำบล ต้นแบบ จากทีม ศปถ.ตำบลโกตาบารู23 มิถุนายน 2565
23
มิถุนายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย โครงการสร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ศปถ.อ.รามัน ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดตั้ง ศปถ.ตำบล และแนวทางการดำเนินงานความปลอดภัยทางถนนระดับตำบล นำเสนอ ศปถ.ตำบล ต้นแบบ จากทีม ศปถ.ตำบลโกตาบารู โดยได้เชิญวิทยากรหลัดจาก รพ.สต.โกตาบารู นำเสนอการดำเนินงานในระดับ อปท. และเชิญภาคีเครือข่าย 1. สภ.รามัน 2. สภ.โกตาบารู 3. สภจะกว๊ะ 4. สภ.ท่าธง 5. โรงพยาบาลรามัน 6. สาธารณสุขอำเภอรามัน 8. บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบจากรถ สาขายะลา 9. ผู้แทน Node Flagship Yala 10. หน่วยกู้ชีพอิควะห์รามัน 11. อปท. จำนวน 17 แห่ง รายละเอียดกิจกรรม ให้ อปท.รับรู้ถึงตำบลที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด อบรมเรื่องการจัดตั้ง ศปถ.อปท. นำเสนอ ศปถ.ต้นแบบ จากทีม ศปถ.ตำบลโกตาบารู และสำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่อำเภอรรามัน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต
เป็าหมายเข้าร่วมอบรม 90 คน

ผลลัพธ์ 1. ศปถ.อำเภอ เป็นพี่เลี้ยงหรือผู้ประสานงานให้ ศปถ.อปท. 2. อปท. เห็นชอบในการจัดตั้ง ศปถ.อปท. 3. อปท. ได้ดำเนินการสำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่ 4. อปท. สามารถรับรู้ตำบล/หมู่บ้าน ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ตั้งแต่มกราคม - มิถุนายน 2565 ดังนี้ 1. ต.กายูบอเกาะ จำนวน 16 ครั้ง 2. ต.โกตาบารู จำนวน 14 ครั้ง 3. ต.ท่าธง จำนวน 14 ครั้ง 4. ต.ตะโล๊ะหะลอ จำนวน 13 ครั้ง 5. ต.เนินงาม จำนวน 11 ครั้ง 6. ต.อาซ่อง จำนวน 11 ครั้ง 7. ต.กาลูปัง จำนวน 9 ครั้ง 8. ต.บาลอ จำนวน 8 ครั้ง 9. ต.เกะรอ จำนวน 7 ครั้ง 10. ต.กอตอตือร๊ะ จำนวน 7 ครั้ง 11. ต.บือมัง จำนวน 7 ครั้ง 12. ต.จะกว๊ะ จำนวน 6 ครั้ง 13. ต.ยะต๊ะ จำนวน 6 ครั้ง 14. ต.วังพญา จำนวน 6 ครั้ง 15. ต.บาโงย จำนวน 5 ครั้ง 16. ต.กาลอ จำนวน 4 ครั้ง

- ครั้งที่ 1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจโครงการร่วมกัน แบ่งบทบาทหน้าที่ พร้อมวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน2 มิถุนายน 2565
2
มิถุนายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย โครงการสร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เชิญคณะทำงาน ร่วมประชุมเพื่อมอบหมายแบ่งงานที่ชัดเจน โดยมีคณะทำงาน ดังนี้ 1. นายอุสมาน ซาและ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) 2. ว่าที่ร้อยตรีจุรินทร์ มะหมัด ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) 3. นางรอสือน๊ะ กะลูแป จนท.ปค.ชำนาญงาน 4. ผู้แทน สภ.รามัน 5. ผู้แทน สภ.โกตาบารู 6. รพ.รามัน 7. สสอ.รามัน 8. หมวดทางหลวงรามัน 9. คณะหน่วยจัดการ Node Flagship ยะลา 10. หน่วยกู้ชีพอิควะห์รามัน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อสรุปจากการประชุมคณะทำงานโครงการ ดังนี้ 1. ภาคีเครือข่าย เข้าใจโครงการ 1.1 สภ.รามัน 1.2 สภ.โกตาบารู 1.3 สภ.จะกว๊ะ 1.4 สภ.ท่าธง 1.5 รพ.รามัน 1.6 สสอ.รามัน 1.7 หมวดทางหลวงรามัน 1.8 หน่วยกู้ชีพอิควะห์รามัน 2. มีการแบ่งหน้าทีที่ชัดเจน 2.1 อำเภอรามัน วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล ลงสอบสวน
2.2 รพ.รามัน + สสอ.รามัน รายงาน จำนวน สถิติ การเกิดอุบัติเหตุ 2.3 สถานีตำรวจ บังคับใช้กฎหมายในส่วนเกี่ยวข้อง 2.4 หมวดทางหลวงรามัน ดำเนินการแก้ไขเรื่องถนน 2.5 หน่วยกู้ชีพอิควะห์รามัน ประสานให้ความช่วยเหลือและรายงานเกิดอุบัติเหตุเบื้องต้น
3. วางแผนการดำเนินงานโครงการร่วมกัน 4. เกิดข้อเสนอ เชิงนโยบาย ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุการปล่อยน้ำยางบนถนน โดยเชิญประชุมผู้ประกอบการขนส่งน้ำยาง 5. มีแผนการ choaching วิธีการป้องกันและลดอุบัติเหตุแก่ศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ตำบล 6. มีแผนการลงสอบสวน วิเคราะห์ กรณีการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอรามัน 7. ทางหลวงรับปรับแก้จุดเสี่ยง (จุดเสี่ยงโกตาบารู หัวสะพานแม่น้ำสายบุรี เป็นต้น) 8. มีแผนจัดประชุม พูดคุย กับ จนท. เรื่อง พรบ.จราจรทางบก 9. เกิดอนุกรรมการ

เปิดบัญชีธนาคาร5 พฤษภาคม 2565
5
พฤษภาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย อาหมัด เจ๊ะหมิ
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เปิดบัญชีธนาคาร

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เปิดบัญชีธนาคาร

เวทีปฐมนิเทศโครงการย่อยฯ ปี 25655 พฤษภาคม 2565
5
พฤษภาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย โครงการสร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สำนักงานสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยหน่วยจัดการระดับจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship Yala) ได้กำหนดจัดประชุมเวทีปฐมนิเทศและจัดทำข้อสัญญาโครงการย่อยฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเริ่มต้นการขับเคลื่อนงานของพื้นที่ต่อไป ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2 อาคารศรีฟ้า 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานโครงการย่อยฯ จำนวน 2 คน ผลลัพธ์ 1.แกนนำเข้าใจเจตนารมณ์การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ร้อยละ 80 2.แกนนำเรียนรู้และเข้าใจการบันทึกข้อมูลในระบบ ร้อยละ 90 3.แกนนำสามารถขับเคลื่อนงานประเด็นลดอุบัติเหตุทางถนนได้ ร้อยละ 90