เครือข่ายฅนสร้างสุข

จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยอำเภอกรงปินัง ครั้งที่1/2565

จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยอำเภอกรงปินัง ครั้งที่1/2565

16 มิถุนายน 2565
ohandnoohandno
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการทางถนน บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานด้านต่างๆ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แนวทางการทำงานพร้อมกำหนดการดำเนินงานที่ชัด

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00