directions_run

ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในและรอบรั้วจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์

ประเมินเพื่อการเรียนรู้ (ARE) ครั้งที่ 2

17 มกราคม 2566
naseelajehdeh@gmail.naseelajehdeh@gmail.
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ตัวแทนจากทีมสนับสนุุนโครงการและที่ปรึกษาโครงการจากหน่วยงาน Node Flaship Yala เดินทางเข้าประเมินและติดตามการดำเนินงานโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนบริเวณภายในและรอบรั้วจันทร์ประภัสสร์สรณ์  เพื่อรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานต่างๆของโครงการ พร้อมทั้งให้คำนะนำในการดำเนินโครงการแก่คณะทำงานของโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา อีกทั้งให้กำลังใจแก่คณะทำงานให้สามารถดำเนินโครงการตามที่วางไว้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การจัดการประเมินเพื่อการเรียนรู้ (ARE) ครั้งที่ 2 มีคณะทำงานจากโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนบริเวณภายในและรอบรั้วจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ข้าร่วมการประชุมและประเมินเพื่อนการเรรียนรู้ในครั้งนี้ เพื่อนำทุกข้อแนะนำจากที่ปรึกษาโครงการไปปรับปรุงให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ปรับปรุงบริเวณเส้นจอดรถสำหรับครูและบุคคลากรในโรงเรียน

8 พฤศจิกายน 2565
naseelajehdeh@gmail.naseelajehdeh@gmail.
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การปรับปรุงจุดจอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์สำหรับครูและบุคคลากรในโรงเรียน  เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของทุกคน และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การจัดทำเส้นสำหรับจอดรถแก่คณะครูและบุคคลากรใรโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกคนเป็นอย่างดี

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

สวมหมวกนิรภัยเข้าออกโรงเรียน 100 %

2 พฤศจิกายน 2565
naseelajehdeh@gmail.naseelajehdeh@gmail.
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียน บุคคลากรของโรงเรียน ตลอดจนผู้ที่มาติดต่อราชการ โดยการรณรงค์ให้สวมใส่หมวกนิรภัยแบบ 100 % เพื่อสร้างนิสัยการใช้รถจักรยานต์ให้ปลอดภัยที่สุดแก่นักเรียน คณะครู บุคคลากรตลอดจนบุคคลอื่นที่เข้าออกบริเวณโรงเรียน ซึ่งการสวมใส่หมวกนิรภัยได้มีการเริ่มใช้แบบ 100% เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การเริ่มกิจกรรมสวมใส่หมวกนิรภัยแบบ 100% สำหรับบุคคลที่ใช้รถจักรยานยต์เข้าออกบริเวณโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกท่านได้ดีมาก โรงเรียนมีข้อบังคับในการขับขี่อย่างชัดเจน ส่งผลให้ทั้งนักเรียน คณะครู บุคคลากรและบุคคลภายในสามาถใช้หมวกนิรภัยได้อย่าง 100%

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

กิจกรรมพูดหน้าเสาธงเรื่อง การสวมหมวกกันน็อค

29 สิงหาคม 2565
วราภรณ์ เงินราษฎร์วราภรณ์ เงินราษฎร์
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คุณครูพูดหน้าเสาธงเพื่อรณรงค์ให้นักเรียนสวมหมวกกันน็อคในขณะขับขี่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักเรียนจำนวน 292 คนรับทราบเรืองข้อตกลงในการสวมหมวกกันน็อคของทางโรงเรียน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

วิเคราะห์ข้อมูล

5 กันยายน 2565
naseelajehdeh@gmail.naseelajehdeh@gmail.
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ คณะทำงานและแกนนำโครงการย่อยฯ โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนบริเวณภายในและรอบรั้วจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ได้จัดการประชุมคระทำงาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจุดเสี่ยงต่างๆในโรงเรียน ที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ของนักเรียน คณะครู บุคคลากรและผู้ที่เดินทางมาติดต่อราชการ โดยการร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นในการแก้ไขจุดสี่ยงเพื่อความเห็นเดียวกันในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานและแกนนำโครงการมีการวางแผนการจัดการกับจุดเสี่ยงในบริเวณต่างๆของโรงเรียน ให้สามารถแก้ไขโดยเร็วที่สุด

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 lock_open

เชิญชวน ให้ความรู้และเก็บข้อมูล

2 กันยายน 2565
วราภรณ์ เงินราษฎร์วราภรณ์ เงินราษฎร์
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ให้คณะทำงานและตัวแทนนักเรียนมาร่วมเรียนรู้ในการเก็บข้อมูล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานงานและตัวแทนนักเรียนจำนวน 20 คน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถเก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนนักเรียนผู้สวมหมวกกันน็อคได้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 lock_open

รณรงค์สวมหมวกนิรภัย

3 พฤศจิกายน 2565
naseelajehdeh@gmail.naseelajehdeh@gmail.
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายอัมพร เพชรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและภายในโรงเรียน โดยคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดจัดกิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุโดยเฉพาะจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนในการเดินทางไป-กลับโรงเรียนโดยการจัดขบวนขับขี่รถปลอดภัยสวมหมวกกันน็อค และการเดินรณรงค์ผ่านเส้นทางจากโรงเรียนสู่ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สนง.สาธารณสุขจังหวัดยะลา และสถานีตำรวจภูธรยะรม กลุ่มภาคีเครือข่ายของโรงเรียน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น เป็นอีกทางหนึ่งที่ทางผู้รับผิดชอบและคณะทำงานโครงการย่อยฯคิดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทาง  และช่วยให้ชาวบ้านหันมาตระหนักถึงประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัยมากขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

กิจกรรมมอบหมวกนิรภัย ส่งต่อความปลอดภัยให้นักเรียนโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์

2 พฤศจิกายน 2565
naseelajehdeh@gmail.naseelajehdeh@gmail.
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ร่วมกับ Node Flagship หน่วยจัดการที่มีจุดเน้นสำคัญ ซึ่งได้รับงบประมาณจาก สสส ดำเนินกิจกรรมส่งมอบความปลอดภัยให้กับนักเรียน โดยการมอบหมวกนิรภัยแก่นักเรียนที่ขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน ภายใต้โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนบริเวณภายในและรอบรั้วจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ เพื่อลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนนในการเดินทางมาโรงเรียน #SafetyLife#SafetyZone#JPschool#Ilovemyhead

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทางโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์มีมาตรการให้คณะครู นักเรียน บุคคลากรของโรงเรียนและผู้ที่เข้าออกโรงเรียนที่ใช้รถจักรยานยนต์ จำเป็นต้องสวมหมวกนิรภัย ร้อยละ ๑๐๐ เพื่อเป็นการป้องการอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถจักรยานยต์

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

เวที่ปฐมนิเทศโครงการย่อยฯ และทำข้อสัญญา(TOR) จังหวัดยะลา ปี 2565

5 พฤษภาคม 2565
naseelajehdeh@gmail.naseelajehdeh@gmail.
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เข้าร่วมอบรมร่วมกับ Node Flagship จังหวัดยะลา เรื่อง เวทีปฐมนิเทศโครงการย่อยฯและทำข้อสัญญา (TOR) จังหวัดยะลาประจำปี ๒๕๖๕ ในวันเสาร์ ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการชี้แจงข้อมูลและทำข้อสัญญาเข้าร่วมโครงการย่อยฯประจำปี

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานจากโรงเรียนจนทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ จำนวน 3 คน ได้แก่ ๑. นายกัสมีรัน บากา ๒. นางสาวนิฮัสมะห์ มะรอเซะ ๓. นางสาวนาซีลา เจ๊ะเด๊ะ มีความรู้ความเข้าใจในโครงการและข้อสัญญาที่ได้รับงบประมาณจาก สสส

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,016.00 0.00 0.00 0.00 1,016.00 lock_open

เวทีเรียนรู้การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ

21 พฤษภาคม 2565
naseelajehdeh@gmail.naseelajehdeh@gmail.
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สำนักงานส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดยะลา (สสส.) ร่วมกับ Node Flaship ยะลา ได้จัดหารอบรม เรื่องเที่เรียนรู้การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฯ ในวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี จังหวัดปัตตานี เพื่อเรียนรู้กาารจัดทำรายงานและการรายงาานผลการดำเนินงานของโครงการย่อยฯ ผ่านระบบ คนสร้างสุข

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ส่งบุคคลากรเข้าร่วมการประชุมกิจกรรมเวทีเรียนรู้การจัดทำรายงายผลการดำเนินงานผ่านระบบฯ ๑. นายกัสมีรัน บากา ๒. นางสาวนาซีลา เจ๊ะเด๊ะ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,144.00 1,144.00 lock_open

กลไกเฝ้าระวังเรื่องอุบัติเหตุ

12 กันยายน 2565
naseelajehdeh@gmail.naseelajehdeh@gmail.
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทางโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนบริเวณภายในและรอบรั้วจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ในหัวข้อ "กลไกเฝ้าระวังเรื่องอุบัติเหตุ" แก่แกนนำโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน ๒๕ คน นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนและชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงจำนวน 50 คน โดยทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ. สันติ ศรีสวัสดิ์ฉิม และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรยะรม เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม  ซึ่งการอบรมถูกจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในการขับขี่ยานพาหนะด้วยความตระหนักและระมัดระวังอยู่เสมอ ตลอดจนเพื่อนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับในจากการเข้าร่วมอบรมไปสอนต่อให้บุตรหลานของตนเองต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่อง "กลไกเฝ้าระวังเรื่องอุบัติเหตุ" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรยะรม เป็นวิทยากรให้ความรู้แกแกนนำและผู้เกี่ยวข้อง ตลออดจนผู้ปกครองนักเรียน โดยทางโรงเรียนได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในเรื่องของากรขับขี่อย่างปลอดภัย และหวังว่าผู้เข้าร่วมการอบรมในวันนี้จะสามารถนำความรู้ที่ได้จาการเข้าร่วมการอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00 0.00 4,250.00 lock_open

การประเมินเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (ARE) ครั้งที่1

4 กันยายน 2565
naseelajehdeh@gmail.naseelajehdeh@gmail.
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ ทางทีมสนับสนุนโครงการย่อยฯ จาก สสส. ได้เดินทางมาประเมินเพื่อการเรียนรู้โครงการย่อยฯ ครั้งที่ ๑ ของโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนบริเวณภายในและรอบรั้วจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ซ่งทางผู้รับผิดชอบโครงการย่อยฯ ได้มีการสรุปกิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินมาแล้ว และสรุปข้อมูลให้ทางทีมสนับสนุนได่ทราบราย  เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนบริเวณภายในและรอบรั้วจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ร่วมกับคณะทำงานและแกนนำโครงการย่อยฯของโรงเรียนได้มีการสรุปข้อมูลการดำเนินกิจกรรมให้ทางทีมสนับสนุนโครงการจาก สสส. ทราบเป็นที่เรียบร้อย เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนกิจกรรมต่อไป และเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการให้สามารถบรรลุผตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2

13 กันยายน 2565
naseelajehdeh@gmail.naseelajehdeh@gmail.
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานโครงการย่อยฯ โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนบริเวณภายในและรอบรั้วจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ได้จัดการประชุมคณะทำงานและแกนนำโครงการครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อสรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินมาแล้วตามที่กำหนดในปฏิทินโครงการ  โดยมี นายอัมพร เพชรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์และประธานโครงการ เป็นประธานในที่ประชุม  ในวาระการประชุมมีการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกิจจกรรมที่จะดำเนินเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ การประกวดคำขวัญ และการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ขับขี่ดีเด่น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามมติที่แกนนำและคณะทำงานโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนบริเวณภายในและรอบรั้วจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ได้จัดการประชุมคณะทำงานครั้งที่ ๒ ในมติที่ประชุมมีการแจ้งให้คณะกรรมการทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ดำเนินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้น ทั้งที่คณะกรรมการทุกท่านได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 lock_open

จัดอบรมให้ความรู้แก่ครู บุคคลากรและนักเรียน

10 สิงหาคม 2565
naseelajehdeh@gmail.naseelajehdeh@gmail.
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กิจกรรมเดินรณรงค์ในหมู่บ้านและบริเวณรอบโรงเรียน เพื่อสร้างความตระหนักแก่นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนและคนในชุมชนให้ขับขี่อย่างปลอดภัย และการสร้างความเข้าใจแก่นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนคนในชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมการอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย ในหัวข้อ"ขับขี่ปลอดภัยต้องตระหนักเรื่องอุบัติเหตุ" ในการอบรมสร้างความเข้าใจในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ นางสาวนูเรีย อาแว ครูห้องเรียนจากเพจ "สุดๆแล้วป๊ะ" อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และนางสาวซัลวานี หะยีมะ อาสาสมัครมูลนิธิกวนอิมเมมตตาธรรม อำเภอเบตง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนโรงเรียยนจันทร์ประภัสสร์อนุสณ์ จำนวน 100 คน คณะทำงาน จำนวน 20 คน และคนในชุมชน จำนวน 50 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การจัดกิจจกรรมรณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัยต้องตระหนักเรื่องอุบัติเหตุ" นักเรียนในโรงเรียนให้ความร่วมร่วมมือเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนได้ผสานขอความร่วมมือจากอาสาสมัครรักษาดินแดนในการช่วยควบคุมดูแลนักเรียนขณะเดินรณรงค์ หลังจากเดินรณรงค์บริเวณใกล้เคียง ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมสร้งความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัยแก่นักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนในโรงเรียน คณะทำงาน และชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงบางส่วนที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 2,500.00 18,500.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 lock_open

จัดทำป้ายโครงการ

24 กรกฎาคม 2565
naseelajehdeh@gmail.naseelajehdeh@gmail.
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทางผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการจัดทำป้ายโครงการ"ลดอุบัติเหตุภายในและรอบรั้วจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์' จากร้านโกดังป้าย อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อใช้เป็นป้ายสำหรับการดำเนินกิจกรรมต่างๆตลอดโครงการย่อย ประจำปี 2565

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทางโครงการ"ลดอุบัติเหตุภายในและรอบรั้วจันทร์ปรภัสสร์อนุสรณ์" ได้ดำเนินการจัดทำป้ายโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ใช้ดำเนินกิจกรรมประชุมคณะทำงานโครงการย่อยครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1

4 กรกฎาคม 2565
naseelajehdeh@gmail.naseelajehdeh@gmail.
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทางผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานจัดการประชุมคณะทำงานโครงการย่อยฯ เพื่อให้คณะกรรมการในโครงกาาร "ลดอุบัติเหตุภายในและรอบรั้วจันทรืประภัสสร์อนุสรณ์" ได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตลอดจนบันไดผลลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นหลังจากกาารดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรีบยร้อยแล้ว  โดยมีผู็อำนวยการโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสถานศึกษา รองประธานกรรมการในโครงการ ทีมสนับสนุนโครงการ และคณะกรรมการโครงการจำนวน 20 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการในโครงการ"ลดอุบัติเหตุภายในและรอบรั้วจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์" ได้รับรู้และเข้าใจเหตุผลในการดำเนินโครงการย่อยฯ ตลอดจนเข้าใจปัญหาต่างๆที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีปะสิทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทางคณะผู้รับผิดชอบโครงการต้องขอความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกท่าน ตลอดจนภาคีเครือข่ายในหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันเป็นกุ่มแกนนำที่จะขับเคลื่อนให้อุบัติในโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียงลดลงให้น้อยที่สุด

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 600.00 1,000.00 0.00 0.00 1,600.00 lock_open