directions_run

ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูก ผักปลอดภัยชุมชน บ้านหน้าถ้ำ

การปลูกผักในระยะปลอดภัยตามการรับรองมาตรฐาน

การปลูกผักในระยะปลอดภัยตามการรับรองมาตรฐาน

15 มกราคม 2566
หน้าถ้ำหน้าถ้ำ
รายงานจากพื้นที่
Project owner

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาการเพาะปลูกผักแบบมืออาชีพตามแบบการเพาะปลูกผักไรสารเคมีแบบมาตรฐาน gap เป้าหมายสมาชิกจำนวน 40 คนจัดอบรมที่โรงเรียนบ้านบันนังลูวาหมู่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองจังหวัดยะลา เรียนรู้การปรุงดินให้เหมาะสมกับสภาพพืชและการลดใช้สารเคมีในการเตรียมแปลง 2 การจัดการพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมก็รองรับมาตรฐาน การปลูกผักปลอดภัย ให้กับสมาชิกในชุมชนจำนวน 40 คนเรียนรู้ถึงกระบวนการปรุงดินและการจัดการพื้นที่อย่างปลอดภัยในการเพาะปลูกผักปลอดสารพิษโดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 1 การเรียนรู้เชิงทฤษฎี 2 การเรียนรู้เชิงปฏิบัติและลงมือทำในการปรุงดินและปลูกผักยกแคร่โดยมีรายละเอียดและค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 1 ค่าอาหารกลางวันมื้อละ 70 บาทx 40 คนเท่ากับ 2,800 บาท 2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มมื้อละ 30 บาท 2 มื้อ 60 บาทxด้วย 40 คน = 2,400 บาทค่าเอกสารการประกอบการประชุม 40 ชุด10 บาทเท่ากับ 400 บาทค่าอุปกรณ์การสาธิตการทำ 2,000 บาท (ปุ๋ยคอก กากมะพร้าว)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต output 1 สมาชิกจำนวน 40 รายที่ผ่านการอบรมเรียนรู้ถึงกระบวนการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมาประยุกต์ในการปรุงดินเพื่อผลิตผักปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 2 สมาชิกที่เข้าอบรมจำนวน 40 คนเรียนรู้ถึงกระบวนการการจัดการและนำไปประโยชน์ไปใช้ในครัวเรือนเพื่อผลิตผักปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน3 สมาชิก 40 คนที่ผ่านการอบรมนำองค์ความรู้จากการปรุงดินที่ผสมสำเร็จได้จำนวน 200 กิโลกรัมในจำนวนแปลงยกแค่ 3 แปลง ผลลัพธ์outcome 1 สมาชิกจำนวน 40 คนที่ผ่านการอบรมร้อยละ 80 นำวงความรู้มาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกผักปลอดภัยในครัวเรือน 2 ผู้ผ่านการอบรมได้เกิดกระบวนการผลิตและจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในรอบๆครัวเรือนนำมาใช้ประโยชน์ในการปรุงดินปลูกพืชผักภายในครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล3 สมาชิกร้อยละ 80 ของผู้เข้าการอบรมจำนวน 40 คนสามารถเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องของการปรุงดินการผลิตผักปลอดภัยให้กับสมาชิกในครัวเรือนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ4 สมาชิก20% ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นวิทยากรประจำกลุ่มในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปรุงดินและเป็นต้นแบบให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 7,600.00 0.00 0.00 0.00 7,600.00 lock_open