เวทีประเมินผลเพื่อการพัฒนาและการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 (ARE 2)

เวทีประเมินผลเพื่อการพัฒนาและการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 (ARE 2)

17 มกราคม 2566
SrifaSrifa
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานโครงการฯ ร่วมด้วยพี่เลี้ยง ร่วมถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา ในวันที่ 17 มกราคม 2566 โดยมีประเด็นที่พูดคุย คือ กิจกรรมที่ผ่านมา งบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และสิ่งที่อยากพัฒนาต่อในอนาคต

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานตามแผนและกลไกการเฝ้าระวังเรื่องอุบัติเหตุในโรงเรียนและเส้นทางไปโรงเรียน และสามารถชักชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด
-มีตารางเวลาการดำเนินกิจกรรมอย่างคร่าวๆ ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับแผนงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เนื่องจากตารางกิจกรรมต้องสอดคล้องกับตารางปฏิทินโรงเรียน จากการถอดบทเรียนในครั้งนี้ ทำให้สรุปได้ว่า
    1. คณะทำงานสามารถสะท้อนปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของตนเองและทีมงานผ่านการพูดคุย
    2. คณะทำงานสามารถสะท้อนหรือเสนอแนะในกิจกรรมที่ดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ
    3. คณะทำงานได้ดำเนินกิจกรรมไปแล้วเสร็จ ซึ่งอยู่ในช่วงบันไดขั้นที่ 3-5

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 lock_open