รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย

รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย

25 มกราคม 2566
SrifaSrifa
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

โครงการชาวศรีฟา ป้องกันและลดอุบัติภัยทางท้องถนน จัดกิจกรรม รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย ณ โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา วันที่ 25 มกราคม 2566 ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวการจราจรและการสวมหมวกกันน็อก โดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ มีการทดลองขี่จักรยานยนต์ของตนเองพร้อมสวมหมวกกันน็อค ตามเส้นทางที่ได้ตั้งไว้จนถึงจุดสุดท้าย ซึ่งมีวิทยากร คือเจ้าหน้าที่จากบริษัทพิธานพาณิชย์ จำกัด จังหวัดยะลา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 150  คน ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดกระบวนการเรียนรู้การขับขี่อย่างปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค เรียนรู้กฎหมายจราจรเบื้องต้น ซึ่งจากการปฏิบัติจริงมีการขับขี่อย่างถูกต้อง ร้อยละ 80 สำหรับผู้ขับขี่ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จากบริษัทพิธานพาณิชย์ จำกัด จังหวัดยะลา จะเข้าไปให้ความรู้เพิ่มเติม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 10,000.00 2,500.00 0.00 0.00 12,500.00 lock_open