directions_run

ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูก ผักปลอดภัยกับชุมชน บ้านตะโล๊ะ (ปีที่ 2)

ประชุมคณะกรรมการ สมาชิกและผู้ประสานงานเพื่อชี้แจงเป้าหมายการดำเนินโครงการ เพื่อให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และแต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน 45 คน ระยะเวลา 1 วัน

ประชุมคณะกรรมการ สมาชิกและผู้ประสานงานเพื่อชี้แจงเป้าหมายการดำเนินโครงการ เพื่อให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และแต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน 45 คน ระยะเวลา 1 วัน

  • photo สมาชิกรับฟังสมาชิกรับฟัง
  • photo พี่เลี้ยงอธิบายพี่เลี้ยงอธิบาย
  • photo เจ้าหน้าที่จาก สกจ ยะลาเจ้าหน้าที่จาก สกจ ยะลา
  • photo พี่เลี้ยงโครงการพี่เลี้ยงโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พี่เลี้ยงชี้แจง เกี่ยวกับบันไดผลลัพธ์การดำเนินงานกิจการของกลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ผู้เข้าร่วม 45 คน
  • มีโครงสร้างคณะกรรมการและกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน
  • สมาชิกเข้าใจวัตถุประสงค์โครงการ กำหนดเป้าหมายโครงการ เพื่อต้องการให้เกษตรกรเกิดการขยายผล
  • ได้ความ รู้ความเข้าใจ เกียวกับบันไดผลลัพธ์
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 750.00 0.00 4,050.00 2,450.00 7,250.00 lock_open