directions_run

ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูก ผักปลอดภัยกับชุมชน บ้านตะโล๊ะ (ปีที่ 2)

ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน สมาชิกและผู้ประสานงานสรุปผลการดำเนินงาน จำนวน 45 คน ระยะเวลา 1 วัน

ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน สมาชิกและผู้ประสานงานสรุปผลการดำเนินงาน จำนวน 45 คน ระยะเวลา 1 วัน

  • photo ประธานกลุ่มกำลังชี้แจงประธานกลุ่มกำลังชี้แจง
  • photo
  • photo สมาชิกรับฟังคำชี้แจงสมาชิกรับฟังคำชี้แจง
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน สมาชิกและผู้ประสานงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สมาชิกกลุ่มมีความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน ในการดำเนินงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,850.00 5,850.00 lock_open