directions_run

ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูก ผักปลอดภัยกับชุมชน บ้านตะโล๊ะ (ปีที่ 2)

ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน สมาชิกและผู้ประสานงานติดตามความก้าวหน้าระหว่างดำเนินการกิจกรรมโครงการ จำนวน 20 คน ระยะเวลา 1 วัน

ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน สมาชิกและผู้ประสานงานติดตามความก้าวหน้าระหว่างดำเนินการกิจกรรมโครงการ จำนวน 20 คน ระยะเวลา 1 วัน

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน สมาชิกและผู้ประสานงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการ คณะทำงาน สมาชิกและผู้ประสานงานได้ติดตามความก้าวหน้า สมาชิกกลุ่ม 20 คน
โดยเกิดกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนดไว้ สมาชิกตื่นรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เกิดอุปสรรค สภาพอากาศที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกทำให้ผลผลิตไม่ต่อเนื่อง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00 2,600.00 lock_open