directions_run

ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูก ผักปลอดภัยกับชุมชน บ้านตะโล๊ะ (ปีที่ 2)

ร่วมเวที “kick off ปลูกผักปลอดภัย” ณ สวนนูริสฟาร์ม ม.5 ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา จำนวน 45 คน ระยเวลา 1 วัน

ร่วมเวที “kick off ปลูกผักปลอดภัย” ณ สวนนูริสฟาร์ม ม.5 ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา จำนวน 45 คน ระยเวลา 1 วัน

 • photo ประธานกลุ่มนูรีสฟาร์มพูดคุยประธานกลุ่มนูรีสฟาร์มพูดคุย
 • photo สมาชิกกลุ่มต.ยะต๊ะ เรียนรู้สมาชิกกลุ่มต.ยะต๊ะ เรียนรู้
 • photo สภาเกษตรแนะแนวเกียวกับการเกษตรสภาเกษตรแนะแนวเกียวกับการเกษตร
 • photo ตั้งใจฟังตั้งใจฟัง
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ร่วมเวที kick off ปลูกผักปลอดภัย ณ สวนนูริศฟาร์ม หมู่ที่ 5 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปลูกผักไฮโดร ผักปลอดภัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดองค์ความรู้ เกิดเครือข่ายด้านการตลาด ด้านการปลูกผักที่ดี

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,600.00 0.00 5,850.00 3,900.00 0.00 0.00 13,350.00 lock_open