directions_run

ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูก ผักปลอดภัยกับชุมชน บ้านตะโล๊ะ (ปีที่ 2)

พัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุ่ม คณะทำงาน กรรมการ ผู้ประสานงานศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบการจัดการปลูกผักปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 45 คน ระยะเวลา 1 วัน

พัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุ่ม คณะทำงาน กรรมการ ผู้ประสานงานศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบการจัดการปลูกผักปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 45 คน ระยะเวลา 1 วัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • หลังจากการประชุม คณะทำงานได้มีมติไปศึกษาดูงานที่ Homeyy Farm อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
  • ทางกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรแบบยั่งยืนได้ไปศึกษาดูงาน ณ Homeyy Farm บ้านเปาะยานิ ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา เกี่ยวกับการทำเกษตรแม่นย่ำ การทำปุ๋ย การเพาะเมล็ด(โดยใช้แกลบเผา) การเตรียมดิน(การร่อนดิน) โดยมีนายโซฟี ซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มเป็นวิทยากรให้ความรู้
  • ไปศึกษาดูงาน ณ วันที่ 20/2/2023
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต - คณะทำงานและสมาชิกจำนวน 45 คน
- วิทยากรในการให้ความรู้จำนวน 1 คน ผลลัพธ์ - คณะทำงานและสมาชิกเกิดความรู้ด้านการผลิตและเทคโนโลยีการทำเกษตรแม่นย่ำ - หลังจากกลับจากการศึกษาดูงาน มีสมาชิกได้ปฏิบัติตามที่ได้ไปศึกษาดูงานจำนวน 5 ราย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open