คนสร้างสุข

directions_run

ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูก ผักปลอดภัยกับชุมชน บ้านตะโล๊ะ (ปีที่ 2)

ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน สมาชิกและผู้ประสานงานวางแผนการดำเนินงาน ข้อตกลงกติกากลุ่มการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเกษตรกร (แบบฟอร์มของหน่วยจัดการ) การบันทึกข้อมูล แนวทางการรับสมาชิกใหม่ จำนวน 12 คน ระยะเวลา 1 วัน

 • photo สภาเกษตรให้แนวทางสภาเกษตรให้แนวทาง
 • photo แสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็น
 • photo แสดงความคิดเห็น 1แสดงความคิดเห็น 1
 • photo สมาชิกรับฟังสมาชิกรับฟัง
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • เตรียมความพร้อม คณะมาดูงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สมาชิกชุมชนบปลูกผักบ้านตะโละ 12 คน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,200.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 1,560.00 lock_open

ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของชุมชนทุ่งเหรียง

 • photo ประชุม 1ประชุม 1
 • photo หลังจากประชุมหลังจากประชุม
 • photo ดูแปลงปลูกดูแปลงปลูก
 • photo ประชุมประชุม
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม
 • การจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม
 • การจัดการ การปลูกในแปลงรวม
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สมาชิกกลุ่มชุมชนทุ่งเหรียง
 • มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมคณะกรรมการ สมาชิกและผู้ประสานงานเพื่อชี้แจงเป้าหมายการดำเนินโครงการ เพื่อให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และแต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน 45 คน ระยะเวลา 1 วัน

 • photo สมาชิกรับฟังสมาชิกรับฟัง
 • photo พี่เลี้ยงอธิบายพี่เลี้ยงอธิบาย
 • photo เจ้าหน้าที่จาก สกจ ยะลาเจ้าหน้าที่จาก สกจ ยะลา
 • photo พี่เลี้ยงโครงการพี่เลี้ยงโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พี่เลี้ยงชี้แจง เกี่ยวกับบันไดผลลัพธ์การดำเนินงานกิจการของกลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้เข้าร่วม 45 คน
 • ได้ความรู้ความเข้าใจเกียวกับบันไดผลลัพธ์
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 750.00 0.00 4,050.00 2,450.00 7,250.00 lock_open

พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะทำงาน สมาชิกกลุ่มเป็นผู้ตรวจแปลงปลูกผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP จำนวน 45 คน ระยะเวลา 1 วัน

 • photo วิทยากรจาก สวพวิทยากรจาก สวพ
 • photo
 • photo
 • photo สมาชิกกำลังเรียนรู้สมาชิกกำลังเรียนรู้
 • photo แผ่นสไลแผ่นสไล
 • photo ใบรับรองGAPใบรับรองGAP
 • photo
 • photo วิทยากรแนะนำวิทยากรแนะนำ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

อบรมการผลิตผักปลอดภัยและรับรองมาตรฐานGAP

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้เข้าอบรม 45 คน
 • ได้ความรู้การผลิตผักปลอดภัย
 • ได้รู้ได้เข้าใจเกี่ยวกับการขอใบรับรอง GAP
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 2,000.00 0.00 2,750.00 4,050.00 2,000.00 10,800.00 lock_open

ร่วมเวทีติดตามแลกเปลี่ยนรู้กับพี่เลี้ยง( ARE) ครั้งที่ 1 จำนวน 9 คน ระยะเวลา 1 วัน

 • photo
 • photo พี่เลี้ยง สสสพี่เลี้ยง สสส
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ARE ครั้งที่ 1 เวทีประเมิณเพื่อพัฒนา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ข้อมูล
 • กิจกรรมแนวการพัฒนา
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 910.00 0.00 910.00 lock_open

ปฐมนิเทศ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ชีแจ้งภาพรวมการจัดโครงการ การจัดทำบัญชี ทบทวนบันไดผลลัพธ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ เลขานุการ การเงิน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650.00 650.00 lock_open

เวทีเรียนรู้การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานผ่่านระบบ

 • photo พี่เลี้ยงแนะนำพี่เลี้ยงแนะนำ
 • photo เรียนรู้การบันทึกแผนงานในเว็บเรียนรู้การบันทึกแผนงานในเว็บ
 • photo
 • photo PM กำลังชี้แจงPM กำลังชี้แจง
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวทีเรียนรู้การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานผ่่านระบบ 1 การเข้าใจระบบ 2 เรียนรู้การบันทึกแผนงานในเว็บ 3 การบันทึกกิจกรรมในเว็บ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

2 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 lock_open