เครือข่ายฅนสร้างสุข

ประชุมวางแผนการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

ประชุมวางแผนการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

8 มิถุนายน 2565
TALING CHAN RTITALING CHAN RTI
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงาน 25 คน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เป้าหมายคณะทำงาน 15 คน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคณะทำงาน 25 คน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,525.00 0.00 0.00 0.00 4,525.00