เครือข่ายฅนสร้างสุข

จัดกิจกรรม และ ติดตามและสรุปผล

จัดกิจกรรม และ ติดตามและสรุปผล

25 มิถุนายน 2565
TALING CHAN RTITALING CHAN RTI
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ตามบรรไดผลลัพธ์ ขั้นที่ 1 ติดตามรายงานหลักฐานการเบิก-จ่ายโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ตามบรรไดผลลัพธ์ ขั้นที่ 1

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,520.00 0.00 480.00 0.00 3,000.00