เครือข่ายฅนสร้างสุข

จัดทำแผนและสรุปข้อมูล สรุปข้อมูลอุบัติเหตุ และชี้จุดเสี่ยงหาแนวทางการแก้ไข กิจกรรมย่อยที่ 2

จัดทำแผนและสรุปข้อมูล สรุปข้อมูลอุบัติเหตุ และชี้จุดเสี่ยงหาแนวทางการแก้ไข กิจกรรมย่อยที่ 2

11 มิถุนายน 2565
TALING CHAN RTITALING CHAN RTI
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงาน 25 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงาน 25 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00