(09)ส่งเสริมการจัดการสุขภาพบ้านห้วยไทร

หักเงินยืมเปิดบัญชีโครงการ8 มีนาคม 2566
8
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย 65-00-0152-0009
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จ่ายเงินยืมเปิดบัญชีหัวหน้าโครงการ จำนวน 500 บาท

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการคืนเงินให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้สำรองเงินเปิดบัญชี