directions_run

(10)บ้านห้วยตาอ่อน ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร

การจัดทำป้าย

การจัดทำป้าย

10 มิถุนายน 2565
65-00-0152-001065-00-0152-0010
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ออกแบบป้ายตามที่ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)กำหนด นำส่งให้ร้านทำป้าย ดำเนินการผลิต

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีป้ายปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ พร้อมกับ โลโก้ สสส.ติดบริเวณสถานที่จัดประชุมในหมู่บ้าน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open