directions_run

(10)บ้านห้วยตาอ่อน ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร

ประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศโครงการย่อยระดับพื้นที่ในจังหวัดชุมพร ร่วมกับ node flagship ชุมพร

ประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศโครงการย่อยระดับพื้นที่ในจังหวัดชุมพร ร่วมกับ node flagship ชุมพร

4 มิถุนายน 2565
65-00-0152-001065-00-0152-0010
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานและปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเตรียมเวทีประชุม และกำหนดวันจัดกิจกรรม จัดทำหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ติดต่อประสานงานวิทยากรให้ความรู้ จัดทำเอกสารประกอบการประชุม ใบลงทะเบียน จัดประชุมตามกำหนดการและแผนงาน คณะทำงานทำบันทึกรายงานกิจกรรม และจัดทำเอกสารการเงินที่เบิกจ่ายตามโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีข้อมูลและแผนการผลิตระดับครัวเรือน มีแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน เกิดความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในชุมชน ตำบล มีกติการ่วมหรือแผนงานร่วมกับชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 lock_open