directions_run

(10)บ้านห้วยตาอ่อน ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร

ประชุมชี้แจงโครงการ จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ

ประชุมชี้แจงโครงการ จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ

9 กรกฎาคม 2565
65-00-0152-001065-00-0152-0010
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo 292928699_710392906734198_858786661966310971_n.jpg292928699_710392906734198_858786661966310971_n.jpg
  • photo 292975712_710392580067564_8132544946902405026_n.jpg292975712_710392580067564_8132544946902405026_n.jpg
  • photo 293103235_710392473400908_3397058635308443194_n.jpg293103235_710392473400908_3397058635308443194_n.jpg
  • photo 293114099_710392723400883_2481193675972344986_n.jpg293114099_710392723400883_2481193675972344986_n.jpg
  • photo 293157392_710392640067558_1541572253143077328_n.jpg293157392_710392640067558_1541572253143077328_n.jpg
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานและปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเตรียมเวทีประชุม และกำหนดวันจัดกิจกรรม จัดทำหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ติดต่อประสานงานวิทยากรให้ความรู้ จัดทำเอกสารประกอบการประชุม ใบลงทะเบียน จัดประชุมตามกำหนดการและแผนงาน คณะทำงานทำบันทึกรายงานกิจกรรม และจัดทำเอกสารการเงินที่เบิกจ่ายตามโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผลิตภัณฑ์เกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีการเชื่อมโยงและจัดการการตลาดในชุมชน มีแผนจัดการระบบอาหารเพื่อสุขภาพในชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,600.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 lock_open