directions_run

(10)บ้านห้วยตาอ่อน ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร

assignment
กิจกรรม : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน
people
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกตามองค์กร/หน่วยงาน
องค์กร/หน่วยงานคน
รวม 0