directions_run

โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลนาตาล่วง

พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเตรียมรองรับสังคมสูงวัย

25 ตุลาคม 2565
NFT001NFT001
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

อบรมให้ความรู้แก่คณะทำงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-คณะทำงานรู้หน้าที่บทบาทของตนเอง -คณะทำงานสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้ -คณะทำงานเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,875.00 0.00 0.00 0.00 2,875.00 lock_open

สรุปบทเรียน

31 พฤษภาคม 2566
NFT001NFT001
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุม ถอดบทเรียนเพื่อพัฒนากลไกเตรีียมรองรับสังคมสูงวัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ที่สะท้อนออกมาจากคณะทำงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,875.00 0.00 0.00 0.00 2,875.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องชุดใหญ่ ครั้งที่ 3

25 พฤษภาคม 2566
NFT001NFT001
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประชุมติดตามผลการดำเนินกิจกรรม -ชี้แจงการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา -ประชุมเร่งรัดการดำเนินกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ -ชีแจงปัญหาและอุปสรรค

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-มอบหมายแบ่งงาน ติดตามกิจกรรมที่ยังไม่สำเร็จ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานชุดเล็ก ครั้งที่ 4

21 เมษายน 2566
NFT001NFT001
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ประชุม ติดตามการดำเนินกิจกรรมฯ
 • ปัญหาของกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • แบ่งหน้าที่ มอบหมายงานในการติดตามการดำเนินกิจกรรม
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 210.00 0.00 0.00 0.00 210.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานชุดเล็ก ครั้งที่ 5

29 พฤษภาคม 2566
NFT001NFT001
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประชุม เตรียมความพร้อมในการจัดเก็บเอกสาร กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว -หารือ การดำเนินกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลในการประชุมคณะทำงานชุดใหญ่ -แบ่งมอบหมายงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-คณะทำงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน -สามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 210.00 0.00 0.00 0.00 210.00 lock_open

เวทีแลกเปลี่ยนรู้กับ สสส.

6 กรกฎาคม 2565
NFT001NFT001
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • บรรยาย "การเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในมิติสังคม"
 • บรรยาย "การเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในมิติเศรษฐกิจ"
 • บรรยาย "การเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในมิติสุขภาพ"
 • บรรยาย "การเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในมิติสภาพแวดล้อม"
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักภาพชุมชนต้นแบบสังคมสูงวัย "การเตรียมรองรับสังคมสูงวัยใน 4 มิติ
 • คณะทำงานสามารถ่ายทอดและนำไปปฏิบัติงานในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 lock_open

ครัวเรือนสะอาดและร้านค้าต้นแบบ

27 กุมภาพันธ์ 2566
NFT001NFT001
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • มอบป้ายครัวเรือนสะอาด จำนวน 6 ครัวเรือน
 • มอบป้ายร้านค้าต้นแบบ (ลด หวาน มัน เค็ม) จำนวน 1 ร้าน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีแกนนำครัวเรือนสะอาด เป็นต้นแบบและตัวอย่างแก้คนในชุมชน
 • เกิดร้านค้าต้นแบบ ลด หวาน มัน เค็ม ลดปริมาณการเกิดโรคอ้วน เบาหวาน เป็นต้น
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 2,450.00 0.00 0.00 2,450.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานชุดเล็ก ครั้งที่ 3

12 กุมภาพันธ์ 2566
NFT001NFT001
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานชุดเล็กเพื่อประเมินโครงการ เนื่องจากโครงการจะสิ้นสุดในช่วง 31 มีนาคม 2566 นี้่ คณะทำงานชุดเล็ก ได้ประชุมหารือในการสำรวจข้อมูลคนเปราะบางเพื่อบันทึกลงโปรแกรม imed@home ต่อไป และกำหนดห้วงเวลาที่เหลือในการทำกิจกรรมที่เหลือให้และเสร็จตามกำหนดระยะเวลา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานได้ประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาถึงผลความสำเร็จรวมทั้งได้เห็นผลที่เกิดขึ้นนจริงของกลุ่มเป้าหมายทั้งก่อนและหลังว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
กลุ่มเป้่าหมายมีสุขภาพที่ดีขึ้น ตลอดจนได้รับการดูแลดีขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 210.00 0.00 0.00 0.00 210.00 lock_open

ปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุและพื้นที่สาธารณะ

20 กุมภาพันธ์ 2566
NFT001NFT001
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตั้งรววจับในห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ จำนวน 3 ครัวเรือน และพื้นที่สาธารณะ จำนวน 1 จุด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้สูงอายุได้รับความสะดวก ปลอดภัย
 • ป้องกันการพลัดตก หกล้ม
 • ผู้สูงอายุมีคุณภาพที่ดีขึ้น
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 6,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,950.00 lock_open

ออกกำลังกาย

6 มกราคม 2566
NFT001NFT001
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ออกกำลังกาย สัปดาห์ละ 3 วัน จำนวน 4 สัปดาห์ 1. รำไทเก็ก 2. เต้นบาสโลบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทำให้สุขภาพแข็งแรง ลดโรค ลดพุง สามารถรวมกลุ่มออกกำลังกาย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 15,960.00 0.00 0.00 0.00 15,960.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานชุดเล็ก ครั้งที่ 2

6 กุมภาพันธ์ 2566
NFT001NFT001
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประชุมคณะทำงานชุดเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมที่ 2
    - เพื่อคัดเลือกร้านค้าต้นแบบ (ลด หวาน มัน เค็ม)
    - การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ   - การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่สาธารณะ
 2. ประชุมคณะทำงานชุดเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมที่ 4   - ตรวจสุขภาพครั้งที่ 2 (ตรวจเบาหวาน ความดัน)
 3. ประชุมเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงธรรมนูญสุขภาพเตรียมรองรับสังคมสูงวัยฯ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้กลุ่มเป้าหมายตามกิจกรรมต่างๆ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 210.00 0.00 0.00 0.00 210.00 lock_open

ค่าเปิดบัญชีธนาคาร

1 มิถุนายน 2565
NFT001NFT001
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะกรรมการ 3 คน ไปเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ "โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาตาล่วง"

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ "โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาตาล่วง"

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 lock_open

เวทีพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการ ครั้งที่ 2

16 กันยายน 2565
NFT001NFT001
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการย่อยในการใช้โปรแกรม canva และรายงานกิจกรรม และบันทึกรายงานการเงิน ในระบบ Happy Network  ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบระบบรายงานได้เรียนรู้การใช้ระบบการรายงาน happynetwork และการเรียนรู้การใช้โปรแกรม CANVA

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 lock_open

เวทีพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการ ครั้งที่ 1

6 กรกฎาคม 2565
NFT001NFT001
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพชุมชนตันแบบสังคมสูงวัย : การเตรียมรองรับสังคมสูงวัยใน 4 มิติ ณ มอ.ตรัง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานจำนวน 5 คน เข้าโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพชุมชนตันแบบสังคมสูงวัย โดยผู้เข้าร้วมโครงการได้รับความรู้และแนวทางในการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย ด้านสุขภาพ โดยมี วิทยากร นพ.ตุลกานต์ มักคุ้น ด้านสังคม โดยวิทยากร น.ส.ศรีหัทยา ชูสุวรรณ และ นายพิศิษฐ์พงศ์ ปัญญาศิริพันธุ์ ด้านเศรษฐกิจ โดยวิทยากร นายทวี สัตยาไชย และด้านการปรับสภาพแวดล้อม โดยวิทยากร อ.ตรีชาติ เลาแก้วหนู

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open

เวทีปฐมนิเทศโครงการ

2 มิถุนายน 2565
NFT001NFT001
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ปฐมนิเทศโครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย และ  นายโศพล สุขเลื้อง รองนายกเทศมนตรี ลงนาม MOU โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย ณ วิทยาลัยพยาบาลตรัง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ตัวแทนคณะทำงานได้เรียนรู้เป้าหมายการดำเนินงาน Node Flagship จังหวัดตรัง และประเด็นยุทธศาสตร์เตรียมรองรับสังคมสูงวัย และประเด็นความมั่นคงทางอาหารข้าวตรัง ระบบรายงาน และการเงิน และได้ลงนามความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ของเทศบาลตำบลนาตาล่วง ประเด็นเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 4 มิติ "ด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และการปรับสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย" สู่ธงตรังเมืองแห่งความสุข เมืองคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,300.00 lock_open

พัฒนาศักยภาพช่างชุมชน

24 พฤศจิกายน 2565
NFT001NFT001
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เข้าร่วมโครงการอบรมช่างท้องถิ่นฯ ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ pre-test รับฟังการบรรยาย สรุป ทำแบบทดสอบ post-test

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้การออกแบบ การประเมิน และแนวทางวิธีการในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ทำให้เกิดความปลอดภัยในการทำกิจวัตรประจำวัน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.00 440.00 lock_open

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยจากการสูบบุหรี่ อบรมให้ความรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

27 พฤศจิกายน 2565
NFT001NFT001
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
 • วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและภัยจากการสูบบุหรีี
 • วิทยากรบรรยายให้ความรู้เท่าทันสื่อออนไลน์
 • อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
 • ตอบประเด็นข้อซักถาม
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถรู้เท่าทันสื่่อออนไลน์ รู้โทษและภัยของบุหรี่ และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยและเหมาะสม
 • ผู้เข้ารับการอบรมีคุณภาพชีิวิตดีขึ้น หลังจากการได้รับข้อมูลจากวิทยากร
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,600.00 0.00 21,000.00 6,000.00 0.00 3,500.00 34,100.00 lock_open

สุขภาพดี"ศรี"นาตาล่วง

26 พฤศจิกายน 2565
NFT001NFT001
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ลงทะเบียนบันทึีกข้อมูลส่วนบุคคลในสมุดบันทึกสุขภาพ
 • วัดความดัน
 • ชั่งน้ำหนัก
 • วัดรอบเอว
 • เจาะน้ำตาลปลายนิ้ว (เพื่อดูค่าน้ำตาลในเลือด)
 • ตรวจความเค็มของอาหาร (สำหรับผู้ที่น้ำอาหารมาตรวจ)
 • รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ลด หวาน มัน เค็ม
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสุขภาพ
 • กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลด้านสุขภาพ เพื่อนำไปปรับปรุงและดูแลสุขภาพต่อไป
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 7,500.00 11,400.00 0.00 0.00 18,900.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานชุดเล็ก ครั้งที่ 1

21 ตุลาคม 2565
NFT001NFT001
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ประชุมหารือปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำโครงการฯ
 • ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สามารถแก้ปัญหาและแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆได้ โดยมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม ทั้งสามภาคี - รพ.สต. - ชมรมผู้สูงอายุ - อปท.

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 210.00 0.00 0.00 0.00 210.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องชุดใหญ่ ครั้งที่ 2

9 พฤศจิกายน 2565
NFT001NFT001
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องชุดใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีการประชุมและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอนในการดำเนินกิจกรรมให้แก่คณะทำงานฯ ในวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2565 โดย
  1) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ตรวจสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 200 คน 2) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565
      - อบรมให้ความรุ้เกี่ยวกับโทษและภัยจากการสูบบุหรี่     - อบรมให้ความรู้เท่าท้นสื่อออนไลน์     - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 120 คน / คณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง 20 คน
 • มีการแลกเปลี่ยนผลลัพธ์การดำเนินงานโครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องชุดใหญ่ ครั้งที่ 1

22 มิถุนายน 2565
NFT001NFT001
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องชุดใหญ่
- รับฟังการชี้แจ้งจากคณะทำงาน Node flagship
- คณะทำงานชุดใหญ่นำเสนอบันไดผลลัพธ์โครงการ
- นำเสนอกิจกรรม พร้อมรายละเอียดงบประมาณโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงานได้ทราบถึงกระบวนการ เป้าหมายการดำเนินงาน Node Flagship และบันไดผลลัพธ์โมเดลเตรียมรองรับสังคมสูงวัย ที่ประกอบด้วยผลลัพธ์สำคัญ กิจกรรม และตัวชี้วัด
 • คณะทำงานได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในมิติต่างๆ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 875.00 380.00 0.00 0.00 1,255.00 lock_open