directions_run

โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลเกาะสุกร

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1

3 มิถุนายน 2565
NFT006NFT006
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
  • photo คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ชี้แจงความเป็นมาของโครงการ บันไดผลลัพธ์ ประกอบด้วย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ และกิจกรรม มีจำนวน 5 ระดับ
  2. ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน ระยะเวลาดำเนินโครงการ งบประมาณสนับสนุน 100,000 บาท และงบประมาณสสส. สนับสนุนเพิ่มเติม 20,000 บาท
  3. ชี้แจงแนวทางระเบียบการเบิกจ่ายการเงิน หลักฐาน การเบิกของรายการต่างๆ ซึ่งมีคณะทำงานโครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมผู้สูงวัยตำบลเกาะสุกร และที่ปรึกษา พี่เลี้ยง เข้าร่วมประชุม
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงาน 20 คน ได้รับทราบรายละเอียดของโครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลเกาะสุกร ประกอบด้วย บันไดผลลัพธ์  กิจกรรม ตัวชี้วัด 4 มิติ การทำรายงานการเงิน หลักฐานการเบิกจ่ายโครงการ และรับทราบบทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 lock_open