คนสร้างสุข

directions_run

โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลเกาะสุกร

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องLong term Care จากพื้นที่ต้นแบบ

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องLong term Care จากพื้นที่ต้นแบบ

25 กรกฎาคม 2565
NFT006NFT006
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo เลขานุการ นายก อบตเปิดประชุมเลขานุการ นายก อบตเปิดประชุม
  • photo การบริหารจัดการกองทุนการบริหารจัดการกองทุน
  • photo แลกเปลี่ยนการทำงานแลกเปลี่ยนการทำงาน
  • photo คณะทำงานคณะทำงาน

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.แลกเปลี่ยนประสบการณ์เตรียมรองรับสังคมสูงวัยและการดำเนินงานLong term Careจากพื้นที่ต้นแบบ ตำบลบางด้วน ทีมวิทยากร  Care Giver และอาสาสมัคร บริบาล
2 ความเป็นมากองทุนการดูแลระยะยาว long Term Careความหมาย long Term Care และหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 3.การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ 4ขั้นตอนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)และการดำเนินงานกองทุนการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึงพิงองค์การบริหารส่วนตำบล 5ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบ Long Term Care ของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
6 มีการแลกเปลี่ยนในการทำงานในการออกเยี่ยมบ้าน มอบวัสดุอุปกรณ์ในการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีการแลกเปลี่ยนการทำงานระหว่างบางด้วนที่ประสบความสำเร็จกับตำบลเกาะสุกร ที่ได้รับการโอนงบประมาณจากสปสช 48000 บาท (ผู้ป่วย8  ราย)  เสียชีวิต 3 ราย หาผู้ป่วยติดเตียงติดเตียง มาทดแทน  และสำรวจผู้ป่วยรายใหม่ ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน
2.บทบาทในการวางแผนการเยี่ยมบ้าน ของCase Management = CG  และสำรวจความต้องการผู้ป่วยติดเตียง ของรพสต เกาะสุกรและ  บันทึก อนุมัติของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น ในการเบิกจ่ายเงิน 3. ให้อาสาสมัครบริบาล วางแผนเยี่ยมบ้าน ส่งให้CG ดูก่อนออกเยี่ยบ้านเพื่อให้สอดคล้องบริการที่เหมาะสม (2 คน) 4. ทีมCare giver ออกสำรวจ ผูู้ป่วยเข้าหลักเกณฑ์ส่งไปสปสช เพื่อสนับสนุนงบประะมาณ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,000.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00 3,100.00 9,350.00 lock_open