directions_run

โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลเกาะสุกร

ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับสภาพแวดล้อมบ้าน พื้นที่สาธารณะ สำหรับ ช่างอบต. ช่างชุมชนและคณะทำงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับสภาพแวดล้อมบ้าน พื้นที่สาธารณะ สำหรับ ช่างอบต. ช่างชุมชนและคณะทำงาน

6 สิงหาคม 2565
NFT006NFT006
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ทีมงาน พร้อมทีมงาน พร้อม
 • photo อบรมสภาแวดล้อมอบรมสภาแวดล้อม
 • photo สำรวจพื้นที่สำรวจพื้นที่
 • photo วิทยากร บรรยายวิทยากร บรรยาย

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. สำรวจและออกแบบร่วมกับทีมช่างท้องถิ่น ช่างชุมชน ในพื้นที่สาธารณะ  มัสยิด  ท่าเรือ    ห้องส้วม  และพื้นที่ บ้าน  โฮมสเตย์  รถพ่วง ตัวอย่าง  (ต้นแบบ)  1วัน
 2. อบรมสภาพแวดล้อม แก่ ช่างชุมชน ช่างท้องถิ่น และคณะทำงาน  และนำผลการสำรวจของวันแรกมาสรุป แนวทางการปรับสภาพแวดล้อม  และให้ข้อเสนอแนะ  1 วัน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ช่างชุมชนและช่างท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจการปรับสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
 2. มีข้อมูลจากการสำรวจพื้นที่สาธารณะในชุมชน มัสยิด ท่าเรือ  ห้องน้ำ โฮมสเตย์ รถพ่วง และบ้านของตำบลเกาะสุกร
 3. มีการทำงานร่วมกันของภาคี ในการสำรวจพื้นที่สาธารณะ บ้านในชุมชน  และได้ส่งรายละเอียดไปของบประมาณ ของกองสาธารณสุข อบจ. ตรัง  และพมจ. ตรัง
 4. ห้องนำ้ห้องส้วม ของอาคารศูนย์อเนกประสงค์ อบต.  เป็นพื้นที่ดำเนินการต้นแบบ เนื่องจากมีผู้ใช้บริการเป็นผู้สูงอายุ ในการทำกิจกรรมมาก และต่อเนื่อง
 5. หารือเรื่องปรับสภาพแวดล้อม น่าจะเป็นคณะทำงานที่เป็นช่างชุมชนและผู้ท้องที่ ท้องถิ่น  เพื่อให้การทำงานคล่องตัว ยิ่งขึ้น
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,800.00 0.00 2,600.00 0.00 0.00 3,000.00 10,400.00 lock_open