directions_run

โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลเกาะสุกร

พัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการ ครั้งที่1 (อบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบสังคมสูงวัย : การเตรียมรองรับสังคมสูงวัยใน 4 มิติ)

พัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการ ครั้งที่1 (อบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบสังคมสูงวัย : การเตรียมรองรับสังคมสูงวัยใน 4 มิติ)

6 กรกฎาคม 2565
NFT006NFT006
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
  • photo เสริมความรู้แกนนำเสริมความรู้แกนนำ
  • photo คณะทำงานคณะทำงาน
  • photo ความพร้อม ทีมงานและพี่เลี่ยงความพร้อม ทีมงานและพี่เลี่ยง

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ประชุมเสริมความรู้รองรับสังคมสูงวัย  4 มิติ  ประกอบด้วย  มิติสุขภาพ  สังคม  สภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจ  โดยวิทยากรที่มีความรู้ด้านสังคม ได้แก่ คุณศรีหัทยา ชูสุวรรณ  ด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ อ.ตรีชาติ เลาแก้วหนู ด้านสุขภาพ ได้แก่ นพ.ตุลกานต์ มักคุ้น และ อ.ธิดารัตน์ สุภานันท์ และด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ นายทวี สัตยาไชย
  2. มีการแลกเปลี่ยน ความรู้ ทั้ง 4 มิติ เพื่อนำไปสู้การปฎิบัติ ณ ห้องประชุม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แกนนำคณะทำงานโครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลเกาะสุกรเข้าอบรม  จำนวน  4 คน  มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและแนวปฏิบัติการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 4 มิติ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 1,400.00 lock_open