directions_run

โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลเกาะสุกร

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2

16 กันยายน 2565
jumnienjumnien
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
  • photo หารือแกนนำหารือแกนนำ
  • photo คณะทำงานคณะทำงาน
  • photo แนวทางการทำงานแกนนำแนวทางการทำงานแกนนำ
  • photo ปรับบทบาทหน้าที่่ปรับบทบาทหน้าที่่

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. หารือ ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ งวดที่ 1 ทั้งการดำเนินกิจกรรม และตัวชี้วัด
  2. หารือ การปรับคณะทำงานโครงการบทบาทหน้าที่คณะทำงาน แกนนำโครงการชุดใหม่
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. เกิดทีมคณะทำงานชุดใหม่ที่ความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ จำนวน18 คน ประกอบด้วย อสม ประชาชน ท้องที่ ท้องถิ่น และที่ปรึกษาโครงการ
  2. คณะทำงานได้แนวการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมเตรียมรองรับสังคมสูงวัยของพืันที่
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 lock_open