directions_run

โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลเกาะสุกร

ค่าประสานงานและค่าจัดทำรายงานโครงการ

ค่าประสานงานและค่าจัดทำรายงานโครงการ

30 กันยายน 2565
NFT006NFT006
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดทำเอกสารรายงานสรุปงานโครงการของงวดที่ 1

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เอกสารรายงานการเงิน และรายงานกิจกรรมงวดที่ 1 สมบูรณ์ครบถ้วน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open