directions_run

โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลเกาะสุกร

จัดประชุม กลุ่มเป้าหมาย 4 หมู่บ้าน

จัดประชุม กลุ่มเป้าหมาย 4 หมู่บ้าน

24 ตุลาคม 2565
NFT006NFT006
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดกระบวนการด้านงาน 4 มิติ ดังนี้ 1.มิติด้านสุขภาพ 2.มิติด้านเศรษฐกิจ 3.มิติด้านสังคม 4.มิติด้านสิ่งแวดล้อม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผู้เข้าร่วมจำนวน 200 คน กิจกกรมมีดังนี้ 1.มิติด้านสุขภาพ  โดยนางสุรียา่  เพชรอินทร์ ประธานอสม.ต.เกาะสุกร ในการบรรยายเกี่ยวกับอารหารในการบริโภค  การลด หวาน มัน เค็ม 2.มิติด้านเศรษฐกิจ โดยนางเสาวภาคย์  ชุติวโรภาส  การเงินสถาบันการเงินชุมชนตำบลเกาะสุกร บรรยายการออมที่ยั่งยืน 3.มิติด้านสังคม  โดยนางวิลาศ  แวกาจิ  ครูโรงเรียนผู้สูงอายุ  บรรยายเเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 4.มิติด้านสิ่งแวดล้อม  โดยนายนเรศ  ไชยเทพ  บรรยายเกี่ยวกับการวางอุปกรณ์ในที่สาธารณะ เช่น ห้องอบต. ห้องรพ.สต. การขึ้น-ลง ท่าเรือ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 5,000.00 5,650.00 0.00 0.00 10,650.00 lock_open