directions_run

โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลเกาะสุกร

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 5

2 มีนาคม 2566
NFT006NFT006
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงาน แกนนำ ทั้ง 3 ภาคี ท้องถิ่น/ท้องที่ รพ.สต. ประชาชน โดยส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมธรรมนูญสุขภาพเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลเกาะสุกร ดังนี้ 1.ความสำคัญของเครื่องมือ ธรรมนูญสุขภาพ  โดย นายชัยพร  จันทร์หอม สมัชชาสุขภาพ จังหวัดตรัง 2.กระบวนการ ธรรมนูญสุขภาพ  โดย นายชัยพร  จันทร์หอม สมัชชาสุขภาพ จังหวัดตรัง 3.(ร่าง )วิเคราะห์สถานการณ์และแนวทางข้อตกลงรองรับสังคมสูงวัย 4 มิติ  โดยนายเชภาดร  จันทร์หอม พี่เลี้ยงNFS และแกนนำคณะทำงานเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 4.ร่วมระดมความคิดเห็นแนวทาง/ข้อตกลง/ซันชีเกาะสุกร เตรียมรองรับสังคมสูงวัย  โดยนายเชภาดร  จันทร์หอม พี่เลี้ยงNFS และแกนนำคณะทำงานเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 5.สรุปร่างธรรมนูญสุขภาพเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลเกาะสุกร  โดยนายเชภาดร  จันทร์หอม พี่เลี้ยงNFS และแกนนำคณะทำงานเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
  หมายเหตุ  บันทึกฉบับร่าง เสนอเวทีประชาคม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน เสนอแนวทางดังนี้ มิติ ด้านสุขภาพและบริการสุขภาพ เป้าหมาย    -ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในตำบลเกาะสุกรได้รับการดูแล           -คนเกาะสุกรมีพฤติกรรมลด หวาน มันเค็ม           -ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวาน/ความดันของตำบลเกาะสุกรลดลง ข้อกติกา    -ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลเกาะสุกรได้ออกกำลังกายตามความสนใจ
          -ส่งเสริมให้ร้านค้า/อาหารในตำบลเกาะสุกรลดหวาน มัน เค็ม
          -สนับสนุนให้ตำบลเกาะสุกรมีมีการดูแลผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง(Long Term Care)ในตำบลเกาะสุกรที่ครอบคลุมและมีคุณภาพ เจ้าภาพ    เจ้าภาพหลัก -รพ.สต.        เจ้าภาพรอง  -อบต. -อสม.

มิติ ด้านสังคมและสวัสดิการ เป้าหมาย  -ผู้สูงอายุ และกลุ่มเตรียมรองรับสังคมสูงวัยได้รับมีการรวมกลุ่มทางสังคมและมีโอกาสเรียนรู้ตามความสนใจ ข้อกติกา    -ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลเกาะสุกรตั้งแต่อายุ 35 ปีขึ้นไปเรียนรู้แนวคิดเตรียมรองรับสังคมสูงวัย         -ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนตำบลที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเกาะสุกร เจ้าภาพ    เจ้าภาพหลัก -ชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียนผู้สูงอายุ  เจ้าภาพรอง-ฝ่ายปกครอง/อบต.

มิติ ด้านสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะ เป้าหมาย  บ้านและพื้นที่สาธารณะในตำบลเกาะสุกรปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ
ข้อกติกา  -ท้องถิ่นมีการอนุมัติการสร้างบ้านที่คำนึงถึงความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ เช่น ห้องน้ำ โถส้วม ราวจับ
        -ช่างชุมชนและช่างท้องถิ่นในตำบลเกาะสุกรมีความรู้การปรับสภาพบ้านปลอดภัย/ Universal Design         -การปรับสภาพบ้านมั่นคงของตำบลเกาะสุกรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุ เจ้าภาพ    เจ้าภาพหลัก - ท้องถิ่น ท้องที่ สภาองค์กรชุมชน

มิติ ด้านเศรษฐกิจและการออม เป้าหมาย  -ประชาชนนำตำบลเกาะสุกรมีการออมรองรับสังคมสูงวัย         -ประชาชนในตำบลเกาะสุกร ข้อกติกา  -ส่งเสริมให้ครัวเรือนเน้นการปลูกพืชผักสวนครัว         -ส่งเสริมให้คนเกาะสุกรมีการออมเพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัย เช่น มาตรา 40 กอช
        -จัดให้มีศูนย์สินค้าชุมชนตำบลเกาะสุกร เจ้าภาพ    เจ้าภาพหลัก -  เจ้าภาพรอง  -                                                       - ผลสรุป    มีการทำประชาคมทั้ง 4 หมู่บ้าน ๆ ละ 1 วัน เพื่อให้ประชาชนรับทราบและทำกติการ่วมกันในตำบล โดยจัดประชาคมในเดือนเมษายน 2566

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 lock_open

อบรมการรู้ทันสื่อดิจิทัลและการผลิตสื่อ

11 กุมภาพันธ์ 2566
NFT006NFT006
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดอบรมสูงวัยรู้ทันสื่อ เรื่อง การสั่งของผ่าน ออนไลน์ Facebook/Line /แต่งภาพ ดังนี้ 1.วัตถุประสงค์การจัดอบรมผู้สูงวัยรู้ทันสื่อ ความสำคัญของการเข้าถึงผู้สูงอายุผ่านทางสื่อต่าง ๆ
โดยนางสุรียา เพชรอินทร์ ประธานโครงการ 2.พรบ.คอมพิวเตอร์/การสั่งของผ่านOnlineการติดตั้งและสมัครLine /face bookการใช้Photo Grid แต่งภาพ/โปรแกรมอื่นๆ โดย  ดร.กนกวรรณ  ไทยประดิษฐ์ 3.การสร้างกลุ่ม/การเชิญเพื่อนเข้ากลุ่มการใช้งาน แอพ TikTok ข้อจำกัดและปัญหาที่พบในการใช้งานโปรแกรมต่างๆ โดย  ดร.กนกวรรณ  ไทยประดิษฐ์
4.ซักถาม ปัญหาอุปสรรค ในการใช้งาน โดย  ดร.กนกวรรณ  ไทยประดิษฐ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมประชุม มี 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบข้อมูลอย่างชัดเจนและเพิ่มความระมัดระวังในการสั่งของผ่าน ออนไลน์ Facebook/Line การแต่งภาพเพื่อชวนเชื่อในกลุ่มมิชฉาชีพ การแจ้งความในกรณีที่ถูกโกงได้อย่างถูกต้อง การใช้สื่อในการลงโซเชี่ยลอย่างระมัดระวัง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,000.00 0.00 5,000.00 2,200.00 0.00 1,000.00 12,200.00 lock_open

ประชุมการออมการเงินประกันสังคมพร้อมสมัครประกันสังคม

25 มกราคม 2566
NFT006NFT006
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้ - ผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน มีการออมในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 1.ฝากเงินกับธ.ก.ส จำนวน 18 คน 2.ฝากเงินกับกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชน จำนวน 82 คน 3.ฝากเงินกับสถาบันการเงินในชุมชน จำนวน  2 คน เป็นลูกค้าใหม่ (ส่วนใหญ่ต่อยอดจากกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชน) 4.ทำประกันสังคม จำนวน 52 คน
5.ไม่ทำธุรกรรมทางการเงินใดๆ จำนวน 46 คน สรุป ออมเงิน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 77 ไม่ออมเงิน  46 คน คิดเป็นร้อยละ 23

 • คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการที่ไม่ทำธุรกรรมทางการเงินใดๆ จัดกิจกรรมในการออม
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน และ มีผู้สมัครประกันสังคมเพิ่มจำนวน 13 คน เจ้าหน้าที่จากประกันสังคมมา 3 ท่าน สิทธิในการประกันสังคมและความคุ้มครอง วิทยากรผู้บรรยาย ชื่อ นางสาววีรวรรณ ศรีเสวตร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  ดังนี้ 1.คุณสมบัติของผู้สมัครมาตรา 40
ผู้สมัครมี 2 กรณีคือ 1 ผู้มีสิทธิ์สมัครและผู้ไม่มีสิทธิ์สมัคร
2.สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับอาทิเช่น 1. รับเงินทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยสูงสุด 300 บาทต่อวัน 2.รับเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพเดือนละ 500 ถึง 1,000 บาท 3.รับเงินค่าทำศพกรณีตายสูงสุด 50,000 บาท 4.รับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร 200 บาทต่อคนต่อเดือนคราวละไม่เกิน 2 คน 5.รับเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผล หมายเหตุ 1.เงินสมทบที่จ่ายสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 2.ไม่ตัดสิทธิ์บัตรทอง 3.ไม่ถูกตัดสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่องทางการชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 1.เคาน์เตอร์ธนาคารหรือหน่วยบริการ 2.หักบัญชีเงินฝากธนาคาร 3.ผ่าน mobile application

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 lock_open

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

18 มกราคม 2566
NFT006NFT006
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยง/ป่วย  4 หมู่และเชิญหนังสือ โดยคณะทำงาน 1อบรมการปรับพฤติกรรมสุขภาพ อาหารสุขภาพ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย 2รุ่นๆละ 50คน รุ่น 1 วันที่  18 มค 66 เวลา 13.00 -16.00  น                                                                                                                                                                                                                                                  รุ่น 2 วันที่ 20 มกราคม ุุ66 เวล า3.00-16.00 น เนื้อหาในการอบรม 1.พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง  กลุ่มปกติ  บรรยายโดย นางโสรญา  พลวัฒน์  คลินิก เรื้อรัง รพสต.เกาะสุกร 2.อาหารสุขภาพ สาธิตอาหารน้ำปั่นเพื่อสุขภาพ  บรรยายโดย นางโสรญา  พลวัฒน์  คลินิก เรื้อรัง รพสต.เกาะสุกร 3.การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสาธิต วิทยากรอแโรบิค นางจันทรา  อุส่าดี

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดกติการ่วมกัน ทั้ง 4 หมู่บ้าน   อาหาร
1.ลดอาหารเค็มและอาหารที่หวานมาก 2.ควรให้ร้านเครื่องดื่มลดน้ำตาล-หวานน้อย 3.ลดอาหารมันๆเช่นเนื้อติดมัน(วัว) 4.ลดแกงกะทิ 5.อยากให้ลดผลไม้ที่มีรสหวานจัดเช่น มะม่วงสุก องุ่น ทุเรียน 6.รลดอาหารประเภทแป้ง เช่น โรตี ซาลาเปา 7.ลดของเค็ม เช่น ปลาทอด น้ำมันหอย

  ออกกำลังกาย 1.เดินออกกำลังกายทุกวันอย่างน้อยวันละ 3 กิโลเมตร 2.ออกกำลังกาย ด้วย บาสโลบ  แอโรบิค ปั่นจักรยาน หรือ เดินๆ วิ่งๆ 3.ออกกำลังกายที่ใช้อุปกรณ์ใกล้ตัว เช่น เก้าอี้ ฝาบ้าน ท่อประปาขนาด 1 นิ้ว ไม้ตะบอง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,000.00 0.00 2,500.00 2,000.00 0.00 0.00 7,500.00 lock_open

จัดประชุม กลุ่มเป้าหมาย 4 หมู่บ้าน 1 ครั้ง ก่อนดำเนินกิจกรรม

24 ตุลาคม 2565
NFT006NFT006
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ครั้งที่ 1  24 ตค65 จัดกระบวนการด้านงาน 4 มิติ ดังนี้ 1.มิติด้านสุขภาพ 2.มิติด้านเศรษฐกิจ 3.มิติด้านสังคม 4.มิติด้านสิ่งแวดล้อม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผู้เข้าร่วมจำนวน 200 คน กิจกกรมมีดังนี้ 1.มิติด้านสุขภาพ  โดยนางสุรียา่  เพชรอินทร์ ประธานอสม.ต.เกาะสุกร ในการบรรยายเกี่ยวกับอารหารในการบริโภค  การลด หวาน มัน เค็ม 2.มิติด้านเศรษฐกิจ โดยนางเสาวภาคย์  ชุติวโรภาส  การเงินสถาบันการเงินชุมชนตำบลเกาะสุกร บรรยายการออมที่ยั่งยืน 3.มิติด้านสังคม  โดยนางวิลาศ  แวกาจิ  ครูโรงเรียนผู้สูงอายุ  บรรยายเเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 4.มิติด้านสิ่งแวดล้อม  โดยนายนเรศ  ไชยเทพ  บรรยายเกี่ยวกับการวางอุปกรณ์ในที่สาธารณะ เช่น ห้องอบต. ห้องรพ.สต. การขึ้น-ลง ท่าเรือ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 5,000.00 5,650.00 0.00 0.00 10,650.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 4

17 มกราคม 2566
NFT006NFT006
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประชุมคณะทำงานเพื่อวาวแผนงานในการจัดกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2565 2.วางแผนงานที่ต้องทำร่วมกันในกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมประชุม 25 คน จากหลายส่วนงาน ประชุมดังนี้ 1.คณะทำงานเข้าร่วมการประชุมในการเสนองานที่ต้องจัดทำร่วมกันในแผนงาน
2.การเงินสรุปงานที่ผ่านมาในงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ที่ต้องทำกิจกกรม 3.ภาคีเช่น รพ.สต. การปกครองท้องที่ อสม. ให้ความร่วมมือในการประชุมจัดกิจกรรม อบรมสื่อ ประชาสัมพันธ์ประกันสังคม 40

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3

25 พฤศจิกายน 2565
NFT006NFT006
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานเพื่อวาวแผนงานในการจัดกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2565

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แกนนำได้เสนอแนวทางในที่ประชุมเตรียมพร้อมงานที่ต้องจัดกิจกรรม ดังนี้ 2.ลงตรวจสุขภาพ 200 คน โดยจัด อสม.หมู่ละ 3 คน ลงบ้านกลุ่มเป้าหมาย 2.จัดกิจกรรมการออมเงิน จัดกิจกรรมในวันที่ 9 ธันวาคม โดยมีพิธีกร 2 คน คือ
- นางสุพิศ เพชรอินทร์ ประกัน 40 - นางมนทิรา เจะสา กลุ่มออมทรัย์และสถาบันการเงินชุมชนตำบลเกาะสุกร 3.ประชุมร้านค้าเข้าร่วมโครงการ ลด หวาน มัน เค็ม 19 ร้านค้า เพื่อค้นหาร้านต้นแบบ 4.นัดช่างลงพื้นที่เสนอบ้านเพื่อปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ พิการ ทั้ง 4 หมู่บ้าน
5.การอบรมรู้ทันสื่อและผลิตสื่อ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 lock_open

จัดประชุมคณะทำงานหมู่บ้าน ก่อนดำเนินโครงการ

24 ตุลาคม 2565
NFT006NFT006
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดคณะทำงานปฏิบติลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 หมู่บ้าน จัดกระบวนการด้านงาน 4 มิติ ดังนี้ 1.มิติด้านสุขภาพ 2.มิติด้านเศรษฐกิจ 3.มิติด้านสังคม 4.มิติด้านสิ่งแวดล้อม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผู้เข้าร่วมจำนวน 5 คน กิจกกรมมีดังนี้ 1.มิติด้านสุขภาพ  โดยนางสุรียา่  เพชรอินทร์ ประธานอสม.ต.เกาะสุกร ในการบรรยายเกี่ยวกับอารหารในการบริโภค  การลด หวาน มัน เค็ม 2.มิติด้านเศรษฐกิจ โดยนางเสาวภาคย์  ชุติวโรภาส  การเงินสถาบันการเงินชุมชนตำบลเกาะสุกร บรรยายการออมที่ยั่งยืน 3.มิติด้านสังคม  โดยนางวิลาศ  แวกาจิ  ครูโรงเรียนผู้สูงอายุ  บรรยายเเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 4.มิติด้านสิ่งแวดล้อม  โดยนายนเรศ  ไชยเทพ  บรรยายเกี่ยวกับการวางอุปกรณ์ในที่สาธารณะ เช่น ห้องอบต. ห้องรพ.สต. การขึ้น-ลง ท่าเรือ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 lock_open

เวทีสะท้อนผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (ARE)ระดับจังหวัด ครั้งที่1

17 พฤศจิกายน 2565
NFT006NFT006
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE) ประเด็น สามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัย วัตถุประสงค์ 1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามบันไดผลลัพธ์โครงการย่อยสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัย และการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ 2. เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียน ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานที่ผ่านมา และนำมาปรับปรุงวางแผนการดำเนินงานของหน่วยจัดการในระยะเวลาโครงการที่เหลืออยู่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมประชุมรวม ๗๐ คน  ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการที่ผ่านมาและการทำงานการขับเคลื่อน 1.วิทยากรนำกระบวนการ เรียนรู้ โดย นางธิดารัตน์ สุภานันท์ และทีมช่วงที่ 1 ตัวแทนโครงการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้และบทเรียนการดำเนินงานให้บรรลุผลลัพธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์เตรียมรองรับสังคมสูงวัยและการทำงานร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ อปท/ตำบล 2.ช่วงที่ ๒ วิเคราะห์ภารกิจงานตามบันไดผลลัพธ์ตัวชี้วัด อะไรทำได้ดี เพราะอะไร อะไรที่ยังทำไม่ได้ เพราะอะไร หากจะทำให้ได้ ควรปรับปรุงอย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ระบุไว้(วิเคราะห์แยกตามกลุ่มเป้าหมาย ๓๕-๖๐ ปี และเป้าหมาย ๖๐ ปีขึ้นไป) กลุ่มที่ ๑ มิติด้านสังคม วิทยากรนำคุย นางโสภา คงมา และนางสาวศรีหัทยา ชูสวรรณ นายพิศิษฏพงค์ ปัญญาศิริพันธุ์แขกรับเชิญพิเศษ ผู้ประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดตรังและประธานสภาองค์กรคนพิการทุกประเภท จังหวัดตรัง กลุ่มที่ ๒ มิติด้านสุขภาพ วิทยากรนำคุย นายจรัส วงษ์วิวัฒน์และนางจำเนียร มานะกล้าและนายสมโชค สกุลส่องบุญศิริและนายอาธร อุคคติแขกรับเชิญพิเศษ นางณินท์ญาดา รองเดช ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ อดีต ผู้รับผิดชอบ งานมะเร็ง บุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มที่ ๓ มิติด้านการปรับสภาพแวดล้อมปลอดภัย วิทยากรนำคุย และนายตรีชาติ เลาแก้วหนูแขกรับเชิญพิเศษ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดตรัง* และผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง* กลุ่มที่ ๔ มิติด้านเศรษฐกิจและการออม วิทยากรนำคุย นายนบ ศรีจันทร์และนายสายัณ ชูฤทธิ์* แขกรับเชิญพิเศษ ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน(กทบ.) จังหวัดตรังประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล จังหวัดตรัง 3.ช่วงที่ ๓ ทบทวนตัวเอง เพื่อปรับปรุงงาน (แบ่งกลุ่ม ๑๑ โครงการย่อย)/ -ทบทวนปัญหา และอุปสรรค -ระบุวิธีการแก้ปัญหา ไปสู่รูปธรรม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 2,000.00 lock_open

ค่าเปิดบัญชีธนาคาร

1 มิถุนายน 2565
chonpadaechonpadae
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เงินยืมทดลองเปิดบัญชี

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คืนเงินยืมทดลองเปิดบัญชี

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 lock_open

อบรมให้ความรู้คณะทำงานเตรียมรองรับสังคมสูงวัย

6 ตุลาคม 2565
NFT006NFT006
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. คณะทำงานอธิบายถึงวัตถุประสงค์เตรียมรองรับสังคมสูงวัย 4 มิติ สังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ สภาพแวดล้อมและ สถานการณ์ ของกลุ่มผู้สูงอายุ และเตรียมความพร้อม
 2. วิทยากร บรรยาย เรื่องด้านสุขภาพ เกี่ยวกับ พฤติกรรมสุขภาพ เช่น รอบเอว ดัชนีมวลกาย ในการดูแล และโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสี่ยง การดูแลผู้ป่วยติดเตียง(LTC) มิติด้านสังคม เรื่อง การตั้งโรงเรียนสูงอายุ/ชมรมผู้สูงอายุ มิติด้าน สภาพแวดล้อม มีการอบรมช่างอบต. และช่างชุมชน ทางพื้นที่มีความพร้อมวิทยากร เพิ่มเติมแหล่งงบประมาณ และช่างเป็นทีมงาน ได้ดูแลปรับสภาพบ้านและพื้นที่สาธารณะ ส่วนด้านเศรษฐกิจการออม กับสถาบันการเงิน ประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ ซึ่งทางพื้นที่ มีการประกันสังคม และกองทุนสวัสดิการ คนเข้าร่วมจำนวนมาก
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. คณะทำงานสามารถอธิบายถึงบทบาทหน้าที่ และการทำงานของตนเองได้ดีและความเข้าใจการทำงาน 4 มิติ และนำความรู้ไปใช้ในการประชุมกลุ่มเป้าหมาย 200 คนจาก จำนวน 4 หมู่บ้านซึ่งได้กำหนดวันที่ประชุม 18-21 ตุลาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์กศน.และรพสต. ตามเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 2. กลุ่มเป้าหมายเข้าใจสถานการณ์สังคมสูงวัยและความจำเป็นในการดำเนินเตรียมรองรับสังคมสูงวัย และเข้าใจแนวปฏิบัติสำคัญในการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 4 มิติ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00 600.00 5,850.00 lock_open

จัดทำบัญชี

30 กันยายน 2565
NFT006NFT006
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดทำบัญชีรายงานโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เอกสารการเงินสมบูรณ์ครบถ้วน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open

ค่าประสานงานและค่าจัดทำรายงานโครงการ

30 กันยายน 2565
NFT006NFT006
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดทำเอกสารรายงานสรุปงานโครงการของงวดที่ 1

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เอกสารรายงานการเงิน และรายงานกิจกรรมงวดที่ 1 สมบูรณ์ครบถ้วน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2

16 กันยายน 2565
jumnienjumnien
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo หารือแกนนำหารือแกนนำ
 • photo คณะทำงานคณะทำงาน
 • photo แนวทางการทำงานแกนนำแนวทางการทำงานแกนนำ
 • photo ปรับบทบาทหน้าที่่ปรับบทบาทหน้าที่่

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. หารือ ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ งวดที่ 1 ทั้งการดำเนินกิจกรรม และตัวชี้วัด
 2. หารือ การปรับคณะทำงานโครงการบทบาทหน้าที่คณะทำงาน แกนนำโครงการชุดใหม่
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เกิดทีมคณะทำงานชุดใหม่ที่ความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ จำนวน18 คน ประกอบด้วย อสม ประชาชน ท้องที่ ท้องถิ่น และที่ปรึกษาโครงการ
 2. คณะทำงานได้แนวการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมเตรียมรองรับสังคมสูงวัยของพืันที่
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 lock_open

สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเก็บข้อมูลสถานการณ์เตรียมรองรับสังคมสูงวัย 4 มิติ

30 กันยายน 2565
NFT006NFT006
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเก็บข้อมูลสถานการณ์เตรียมรองรับสังคมสูงวัย 4 มิติ มาปรับเป็นออกสมุดบันทึกประจำตัว ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป น้ำหนัก โรคเรื้อรัง
  มิติ ด้านมิติ สภาพแวดล้อม สังคม ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ของบันไดผลลัพธ์ ที่ติดตามความก้าวหน้า รายบุคลล
 2. นำข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่มีลงในแฟ้มข้อมูล ของผู้เข้าร่วมโครงการ(Excel)บันทึกในสมุดประจำตัวของกลุ่มเป้าหมาย
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย ได้รับสมุดบันทึก 200 เล่มๆละคน  เพื่อใช้ติดตมผล ด้านสุขภาพ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 lock_open

พัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการ ครั้งที่2 (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการย่อยในการใช้โปรแกรม canva และรายงานกิจกรรมและบันทึกรายงานการเงินในระบบ www.happynetwork.org

17 กันยายน 2565
NFT006NFT006
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. แกนนำเข้าประชุม ฝึกใช้โปรแกรม CANVA การทำสื่อจดหมายข่าว  จำนวน 3 คน
 2. การบันทึกกิจกรรม โครงการและรายงานการเงินผ่านโปรแกรม www.happynetwork.org
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. คณะทำงานสามารถใช้โปรแกรม CANVA ในการออกแบบสื่อจดหมายข่าว
 2. คณะทำงานสามารถรายงานกิจกรรม และการเงิน ในระบบ www.happynetwork.org
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00 lock_open

พัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการ ครั้งที่1 (อบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบสังคมสูงวัย : การเตรียมรองรับสังคมสูงวัยใน 4 มิติ)

6 กรกฎาคม 2565
NFT006NFT006
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo เสริมความรู้แกนนำเสริมความรู้แกนนำ
 • photo คณะทำงานคณะทำงาน
 • photo ความพร้อม ทีมงานและพี่เลี่ยงความพร้อม ทีมงานและพี่เลี่ยง

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประชุมเสริมความรู้รองรับสังคมสูงวัย  4 มิติ  ประกอบด้วย  มิติสุขภาพ  สังคม  สภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจ  โดยวิทยากรที่มีความรู้ด้านสังคม ได้แก่ คุณศรีหัทยา ชูสุวรรณ  ด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ อ.ตรีชาติ เลาแก้วหนู ด้านสุขภาพ ได้แก่ นพ.ตุลกานต์ มักคุ้น และ อ.ธิดารัตน์ สุภานันท์ และด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ นายทวี สัตยาไชย
 2. มีการแลกเปลี่ยน ความรู้ ทั้ง 4 มิติ เพื่อนำไปสู้การปฎิบัติ ณ ห้องประชุม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แกนนำคณะทำงานโครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลเกาะสุกรเข้าอบรม  จำนวน  4 คน  มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและแนวปฏิบัติการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 4 มิติ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 1,400.00 lock_open

ปฐมนิเทศโครงการย่อย และเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินโอนของโครงการ

2 มิถุนายน 2565
NFT006NFT006
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ภาคีเครือข่ายภาคีเครือข่าย
 • photo ร่วมบันทึกภาพความร่วมมือร่วมบันทึกภาพความร่วมมือ
 • photo ทีมงาน ทำสัญญาทีมงาน ทำสัญญา
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัย ตำบลเกาะสุกร
 2. ชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การทำกิจกรรม และระเบียบการเงิน  การเบิกจ่าย
 3. ร่วมเซ็นต์สัญญา (MOU)กับ Node flagship ตรัง ของโครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลเกาะสุกร  ประธานโครงการฯ  เลขานุการ และการเงิน
 4. เปิดบัญชีธนาคาร เพื่อรับเงินโอนโครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แกนนำคณะทำงานโครงการฯ มีความเข้าใจทิศทางการทำงาน Node Flagship จังหวัดตรัง และเข้าใจเบื้องต้นต่อโมเดลการขับเคลื่อนสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
 2. การทำสัญญาโครงการ Node flagship ระยะเวลาดำเนินงาน  1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่  31 มีนาคม  2565 และร่วมเซ็น MOU ขับเคลื่อนประเด็นเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
 3. เปิดเบัญชีธนาคารเกษตรและสหกรณ์ สาขาย่านตาขาว จ.ตรัง
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 2,000.00 lock_open

จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และป้ายชื่อโครงการ สสส

6 กรกฎาคม 2565
NFT006NFT006
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ป้าย  1 แผ่นประกอบด้วย ข้อความประกอบด้วย  ปลอดบุหรี่  ชื่อโครงการ ระยะเวลาดำเนินงาน  บันไดผลลัพธ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการ ทุกครั้งเพื่อเป็นสื่อในการทำงานกลุ่มเป้าหมาย สื่อรณรงค์ ปลอดบุหรี่  โครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 675.00 0.00 0.00 0.00 675.00 lock_open

ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับสภาพแวดล้อมบ้าน พื้นที่สาธารณะ สำหรับ ช่างอบต. ช่างชุมชนและคณะทำงาน

6 สิงหาคม 2565
NFT006NFT006
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ทีมงาน พร้อมทีมงาน พร้อม
 • photo อบรมสภาแวดล้อมอบรมสภาแวดล้อม
 • photo สำรวจพื้นที่สำรวจพื้นที่
 • photo วิทยากร บรรยายวิทยากร บรรยาย

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. สำรวจและออกแบบร่วมกับทีมช่างท้องถิ่น ช่างชุมชน ในพื้นที่สาธารณะ  มัสยิด  ท่าเรือ    ห้องส้วม  และพื้นที่ บ้าน  โฮมสเตย์  รถพ่วง ตัวอย่าง  (ต้นแบบ)  1วัน
 2. อบรมสภาพแวดล้อม แก่ ช่างชุมชน ช่างท้องถิ่น และคณะทำงาน  และนำผลการสำรวจของวันแรกมาสรุป แนวทางการปรับสภาพแวดล้อม  และให้ข้อเสนอแนะ  1 วัน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ช่างชุมชนและช่างท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจการปรับสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
 2. มีข้อมูลจากการสำรวจพื้นที่สาธารณะในชุมชน มัสยิด ท่าเรือ  ห้องน้ำ โฮมสเตย์ รถพ่วง และบ้านของตำบลเกาะสุกร
 3. มีการทำงานร่วมกันของภาคี ในการสำรวจพื้นที่สาธารณะ บ้านในชุมชน  และได้ส่งรายละเอียดไปของบประมาณ ของกองสาธารณสุข อบจ. ตรัง  และพมจ. ตรัง
 4. ห้องนำ้ห้องส้วม ของอาคารศูนย์อเนกประสงค์ อบต.  เป็นพื้นที่ดำเนินการต้นแบบ เนื่องจากมีผู้ใช้บริการเป็นผู้สูงอายุ ในการทำกิจกรรมมาก และต่อเนื่อง
 5. หารือเรื่องปรับสภาพแวดล้อม น่าจะเป็นคณะทำงานที่เป็นช่างชุมชนและผู้ท้องที่ ท้องถิ่น  เพื่อให้การทำงานคล่องตัว ยิ่งขึ้น
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,800.00 0.00 2,600.00 0.00 0.00 3,000.00 10,400.00 lock_open

ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมiMed@homeของคณะทำงาน

26 กรกฎาคม 2565
NFT006NFT006
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo ออกเยี่ยม บ้านการบันทึกออกเยี่ยม บ้านการบันทึก
 • photo ผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดเตียง
 • photo นายกเปิดประชุมนายกเปิดประชุม

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เนื้อหาในการอบรม
1. ความเป็นมาระเบียบของกองทุนการดูแลระยะยาว  long Term Careความหมาย long Term Care หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
2. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯในการดำเนินงาน
3. ขั้นตอนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)และการดำเนินงานกองทุนการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึงพิงองค์การบริหารส่วนตำบล
4. ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบ Long Term Care ของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 5. ปัญหาที่พบในการดำเนินงาน  ของพื้นที่ซึ่งมีอาสาสมัครบริบาล  ทีมCare giver และCase managements

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. การทำงานร่วมงาน ทีมCare giver และ Case managements  และอาสาสมัครบริบาล ในการเพิ่มความรู้ความเข้าใจการดำเนินงาน
 2. ขั้นตอนในการทำงาน ของบทบาท ท้องถิ่น และทีมดูแล ของอาสาสมัคร
 3. จำนวนผู้ป่วยติดเตียง  8 คนได้รับงบจากกองทุน LTC ของสปสช.  เสียชีวิตไป 3 คน ให้ดำเนินการหาคนทดแทน ครบ 8 คนดำเนินการวางแผนเยี่ยมบ้าน  เพื่อเพิ่มเติมจำนวนผู้ป่วยเติดเตียง
 4. การใช้ Care plan ที่ได้รับรองจาก Case  Managements  เพื่อเบิกเงิน ให้ผูัป้วย  ที่ประชุมรับทราบปัญหาและดำเนินการต่อไป ในการติดตามและประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้ (ARE) ของพี่เลี้ยงต่อไป
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,000.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00 0.00 6,250.00 lock_open

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องLong term Care จากพื้นที่ต้นแบบ

25 กรกฎาคม 2565
NFT006NFT006
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo เลขานุการ นายก อบตเปิดประชุมเลขานุการ นายก อบตเปิดประชุม
 • photo การบริหารจัดการกองทุนการบริหารจัดการกองทุน
 • photo แลกเปลี่ยนการทำงานแลกเปลี่ยนการทำงาน
 • photo คณะทำงานคณะทำงาน

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์เตรียมรองรับสังคมสูงวัยและการดำเนินงานLong term Careจากพื้นที่ต้นแบบ ตำบลบางด้วน ทีมวิทยากร  Care Giver และอาสาสมัคร บริบาล
 2. ความเป็นมากองทุนการดูแลระยะยาว long Term Careความหมาย long Term Care และหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
 3. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ
 4. ขั้นตอนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)และการดำเนินงานกองทุนการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึงพิงขององค์การบริหารส่วนตำบล
 5. ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบ Long Term Care ของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
 6. มีการแลกเปลี่ยนในการทำงานในการออกเยี่ยมบ้าน มอบวัสดุอุปกรณ์ในการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีการแลกเปลี่ยนการทำงานระหว่างบางด้วนที่ประสบความสำเร็จกับตำบลเกาะสุกร ที่ได้รับการโอนงบประมาณจากสปสช 48000 บาท (ผู้ป่วย 8 ราย)  เสียชีวิต 3 ราย หาผู้ป่วยติดเตียงติดเตียง มาทดแทน  และสำรวจผู้ป่วยรายใหม่ ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน
 2. บทบาทในการวางแผนการเยี่ยมบ้าน ของCase Management = CM  และสำรวจความต้องการผู้ป่วยติดเตียง ของรพสต. เกาะสุกรและ  บันทึก อนุมัติของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น ในการเบิกจ่ายเงิน
 3. ให้อาสาสมัครบริบาล วางแผนเยี่ยมบ้าน ส่งให้ CM ดูก่อนออกเยี่ยบ้านเพื่อให้สอดคล้องบริการที่เหมาะสม (2 คน)
 4. ทีม Care giver ออกสำรวจ ผูู้ป่วยเข้าหลักเกณฑ์ส่งไปสปสช. เพื่อสนับสนุนงบประะมาณ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,000.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00 3,100.00 9,350.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1

3 มิถุนายน 2565
NFT006NFT006
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
 • photo คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ชี้แจงความเป็นมาของโครงการ บันไดผลลัพธ์ ประกอบด้วย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ และกิจกรรม มีจำนวน 5 ระดับ
 2. ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน ระยะเวลาดำเนินโครงการ งบประมาณสนับสนุน 100,000 บาท และงบประมาณสสส. สนับสนุนเพิ่มเติม 20,000 บาท
 3. ชี้แจงแนวทางระเบียบการเบิกจ่ายการเงิน หลักฐาน การเบิกของรายการต่างๆ ซึ่งมีคณะทำงานโครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมผู้สูงวัยตำบลเกาะสุกร และที่ปรึกษา พี่เลี้ยง เข้าร่วมประชุม
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงาน 20 คน ได้รับทราบรายละเอียดของโครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลเกาะสุกร ประกอบด้วย บันไดผลลัพธ์  กิจกรรม ตัวชี้วัด 4 มิติ การทำรายงานการเงิน หลักฐานการเบิกจ่ายโครงการ และรับทราบบทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 lock_open