directions_run

โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางด้วน

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1

28 มิถุนายน 2565
NFT007NFT007
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงาน เตรียมรองรับสังคมสูงวัย ณ ห้องประชุม อบต.บางด้วน  จำนวน 30 คนโดยมี คุณสุวณี ณ พัทลุง  และ นายเชภาดร จันทร์หอม คณะทำงานของ Node  Flagship ตรัง มาคลี่บันไดผลลัพท์ ประกอบด้วยตัวชี้วัดผลลัพธ์กิจกรรม เพื่อให้คณะทำงานมีความเข้าใจในการดำเนินงานโดยยึดบันไดผลลัพธ์เป็นหลักในการขับเคลื่อนงานเตรียมรองรับสังคมสูงวัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการทั้ง30 คนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานเตรียมรองรับสังคมสูงวัย และสามารถเข้าใจในบันไดผลลัพธ์ของ node flagship  ตรัง และนำมาใช้ในพื้นที่ตำลบางด้วน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 lock_open