directions_run

โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางด้วน

การส่งเสริมการรับรู้เรื่องเตรียมรองรับสังคมสูงวัยทั้ง 4 มิติ

การส่งเสริมการรับรู้เรื่องเตรียมรองรับสังคมสูงวัยทั้ง 4 มิติ

27 กรกฎาคม 2565
NFT007NFT007
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ได้จัดส่งผู้ช่วยนายช่างโยธา และช่างในชุมชน รวมจำนวน 3 คน อบรมช่างท้องถิ่นเข้าร่วม อบรมที่วัดไร่พรุ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  โดยมีทีมงานวิทยากร จาก ศุูนย์ UDC มอ ตรัง มาให้ความรุู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้าง และการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ขอองบ้านเรื่อนประชาชน แและพีื้นที่สาธารณะในชุมชน ให้เกิดความปลอดภัย และเหมาะสมกับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของจังหวัดตรัง ดังนั้น ช่างชุมชนจึงเป็นกำลังสำคํยในการออกแบบและก่อสร้างบ้านเรื่อน หรือพื้นที่สาธารณะให้เกิดความปลอดภัยและสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกกลุ่มวัย สามรถใช้ได้ตอนเข้าสู่สังคมสูงวัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้ช่วยนายช่างโยธา และช่างในชุมชน รวมจำนวน 3 คน ได้เข้าร่วมอบรมช่างท้องถิ่นที่วัดไร่พรุ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ช่างท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการปรับสภาพแวดล้อมบ้านพักอาศัยและอาคารสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุ  ในตำบลบางด้วน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,005.00 0.00 0.00 0.00 1,005.00 lock_open