directions_run

โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางด้วน

พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย

พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย

7 ตุลาคม 2565
NFT007NFT007
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย  ณ ปากปรน  คาแนล เฮ้า  โดยมีวิทยากร นาย เชภาดร  จันทร์หอม  และนางจำเนียร มานะกล้า ให้ความรู้เกียวกับบันไดผลลัพธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใขให้คณะทำงานในการชับเคลื่อนกิจกรรมเตรียมรองรับสังคมสูงวัยที่4 มิติ พร้อมทั้งให้คณะทำงานได้วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานพร้อมทั้งวางแผนการขับเคลื่อนการทำงานตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ เวลา 08.30 -09.00 น.  ลงทะเบียนที่ปากปรน คาแนล เฮาส์ เวลา 09.00 -10.30 น.  สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามบันไดผลลัพธ์ (นายเชภาดร  จันทร์หอม) เวลา  10.30-10.45 น.  รับประทางอาหารว่าง เวลา 10.45-12.00 น.  สะท้อนผลการเรียนรู้จากการทำโครงการ(นายเชภาดร  จันทร์หอม) เวลา 12.00-13.00 น.  พักเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 -14.30 น.  แบ่งกลุ่มย่อยสะท้อนผลลัพธ์ แต่ละมิติ(นายเชภาดร  จันทร์หอม) เวลา 14.30 14.45 น.  รับประทานอาหารว่าง เวลา  14.45-16.30 น.  แนวทางการดำเนินงานและการขับเคลื่อนงานแต่ละมิติต่อไป พร้อมนำเสนอ(นายเชภาดร  จันทร์หอม)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานโครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสุงวัย  ได้รับรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคของการทำงานที่ผ่านมา พร้อมมีแนวทางในการขับเคลื่อนงานต่อไปเพื่อให้บรรลุบันไดผลลัพธื พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้คณะทำงานและสิ่งที่สำคัญที่สุดทำให้การทำงานประสบความสำเร็จ ความร่วมมือความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาของสังคมสุูงวัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,600.00 0.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 8,800.00 lock_open