directions_run

โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางด้วน

ประชาสัมพันธ์โครงการ

ประชาสัมพันธ์โครงการ

6 กรกฎาคม 2565
พิศิษฏพงค์พิศิษฏพงค์
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดทำป้ายบันไดผลลัพธ์โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย ตำบลบางด้วน เพื่อใช้เป้็นป้ายสำหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมเตรียมรองรับสังคมสูงวัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ขนาดป้าย 1.20 เมตรx 2.40 เมตร

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 lock_open