directions_run

โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางด้วน

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 5

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 5

30 มกราคม 2566
NFT007NFT007
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานเตรียมรองรับสังคมสุูงวัย เพื่อกำหนด และติดตามการขับเคลื่อนงานเตรียมรองรับสังคมสูงวัย แต่ละมิติ พร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานแต่ละมิติ ดังนั้นจึงได้กำหนดการลงพื้นที่ เพื่อติดตามกลุ่มเป้าหมายและขับเคลื่อนกิจกรรมทั้ง 4 มิติ ดังนี้
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ประชุมกลุ่มเป้าหมาย หมู่ที่ 6 บ้านต้นไทร วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ประชุมกลุ่มเป้าหมาย หมู่ที่ 5 บ้านบางด้วน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ประชุมกลุ่มเป้าหมาย หมู่ที่ 2 บ้านยวนโปะ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ประชุมกลุ่มเป้าหมาย หมู่ที่ 5 บ้านบางด้วน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ประชุมกลุ่มเป้าหมาย หมู่ที่ 3 บ้านไสจีนติก วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ประชุมกลุ่มเป้าหมาย หมู่ที่ 4 บ้านป่าแก่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ประชุมกลุ่มเป้าหมาย หมู่ที่ 1 บ้านส้มเฟือง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน ประกอบด้วยประธาน คณะทำงานและที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมและกำหนดวันลงประชุมกลุ่มเป้าหมายแต่ละหมู่บ้าน พร้อมให้ตัดเลือกบ้านเรื่อนที่จะปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัย โดยจะใช้เงินโครงการในการจัดซื้อราวจับให้กับตรัวเรือนหมู่บ้านละจำนวน 2 หลัง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ บ้านดังกล่าวต้องเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในบ้านดังกล่าว

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 lock_open