directions_run

โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางด้วน

ส่งเสริมการรับรู้เตรียมรองรับสังคมสุูงวัยทั้ง 4 มิติ

ส่งเสริมการรับรู้เตรียมรองรับสังคมสุูงวัยทั้ง 4 มิติ

22 ธันวาคม 2565
NFT007NFT007
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมชี้แจงโครงการเตรียมรองรับสังคมสุูงวัย กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน  100 คน ปรกอบด้วย นักเรียนดรงเรียนผู้สุงอายุ ทีมพี่เลี้ยง และประชาชน อายุ 35-59 ปี เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมรองรับสังคมสูงวัย พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ และด้านสังคม จึงกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมด้านสังคมการให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมปรับเปลียนพฤติกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 29 ะันวาคม  2565 เพื่อส่งเสริมส่งภาพ และการให้ความสำคัญของผู้สุงอายุ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 lock_open