directions_run

โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางด้วน

ส่งเสริมการรับรู้เตรียมรองรับสังคมสูงวัยทั้ง 4 มิติ

ส่งเสริมการรับรู้เตรียมรองรับสังคมสูงวัยทั้ง 4 มิติ

29 ธันวาคม 2565
NFT007NFT007
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ให้กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 200 เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมรองรับสังคมสูงวัย โดยมีการแบ่งเป็นกลุ่มสี สร้างการรับรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ประกอบด้วย ทีมองคืการบริหารส่วนตำบลบางด้วน ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ผู้นำท้องที่ แกนนำภาคประชาสังคม  กลุ่มเป้าหมาย อายุ 35-59 ปี และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ มีการเดินขบวนพาเหรด จัดการแข่งขันกีใา และกิจกรรมนันทนาการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม และเห็นความสำคัญของกิจกรรม มีการรับรู้ถึงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย ทั้ง 4 มิติ โดยเฉพาะมิติด้านสุขภาพ และด้านสังคม สร้างความสัมพันธ์ทีดีต่อกันในสังคม การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 lock_open