directions_run

โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางด้วน

ประชาสัมพันธ์โครงการ

ประชาสัมพันธ์โครงการ

29 ธันวาคม 2565
NFT007NFT007
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมรองรับสังคมสุงวัย และกิจกรรมขแงแต่ละมิติ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นได้รับรู้ ในกิจกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการให้ความสำคัญของผู้สูงอายุ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 5  ป้าย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 lock_open