directions_run

โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางด้วน

การส่งเสริมการรับรู้เรื่องเตรียมรองรับสังคมสูงวัยทั้ง 4 มิติ

การส่งเสริมการรับรู้เรื่องเตรียมรองรับสังคมสูงวัยทั้ง 4 มิติ

6 กุมภาพันธ์ 2566
NFT007NFT007
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน ของหมู่ที่ 5 บ้านบางด้วน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรุ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย และให้ประชาชนกลุ่มเป้าได้ทำการออมเงินเพิ่ม โดยมี ธกส. มาร่วมให้ความรู้และมีการเปิดบัญชีเพิ่มอีก จำนวน 20 ราย นอกจากนี้มีการให้ความรู้และส่งเสริมการปรับสภาพที่อยุ่อาศัยให้ปลอดโดยคณะทำงานได้คัดเลือกในการซื้อราวจับให้กับครัวเรือนที่เข้าร่วมดครงการ หมู่บ้านละ 2 ครัว ให้ที่ประชุมคัดเลือก

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชาชนเข้าร่วมจำนวน 52 คน มีคณะทำงานเตรียมรองรับสังคมสูงวัย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย และมี ธกส. มาให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินในรูปแบบต่าง ๆ และกลุ่มเป้าได้มีการเปิดบัญชีเพิ่ม ปรธานสภาองค์กรชุมมาแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับสภาพบ้าน และการได้รับงบประมาณในการว่อมบ้านดครงการบ้านพอเพียง เพื่อเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้าน ผอ.รพสต.บางด้วน แนะนำการออกกำลังกายของผู้สุงอายุ และการควบคุมเรื่องอาหาร ลดหวาน มันเค็ม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 lock_open